اصل تحقق درآمد


فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود

حسابداری

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت .

تقسيمات اصول پذيرفته شده حسابداري


اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها ، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین ، اصول و روش‌های است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:

مفروضات محیطی ( Environmental Assumptions )

پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:

  1. فرض تفکیک شخصیت (Separate Entity Assumption)
  2. فرض دوره مالی (Time Period Assumption)
  3. فرض تداوم فعالیت (Continuity Assumption)
  4. فرض واحد اندازه گیری(Unit of measure)

  مفروضات فوق در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به‌عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. [۱]

  فرض تفکیک شخصیت

  فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی (اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یافاقد آن باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه میکند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند. و

  فرض تداوم فعالیت

  در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

  • بر اساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم میشود.
  • فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت میباشد.

  فرض دوره مالی

  نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

  فرض واحد اندازه گیری

  برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و. می‌باشد. در حسابداری نیز « پول» به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد، معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند. به طور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی‌شوند و فاقد جنبه مالی می‌باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی‌گردند. مثلا روحیه کارکنان، کارایی مدیریت، رقابتهای بازار و. در صورتهای مالی منعکس نمی‌گردند.اصل تحقق درآمد

  اصول حسابداری (Accounting Principles)

  علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

   1. اصل بهای تمام شده (Cost Principle)
   2. اصل تطابق (Matching Principle )
   3. اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle)
   4. اصل افشاء کامل ( Full Disclosure Principle )

   اصل بهای تمام شده

   طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:
   الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.
   ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد. اما با وجود همه نارسایی‌های فوق، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:
   الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
   ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
   ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.

   اصل تحقق درآمد

   اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
   الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
   ب – فرایند کسب سود(The Earning اصل تحقق درآمد Process)، کامل شده باشد.
   تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
   طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد.
   طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.
   مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

   اصل تطابق

   بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

   اصل افشاء کامل

   اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد اصل تحقق درآمد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

   حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

   حسابداری

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، اهمیت ونقش اطلاعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، بیان کنید.

   تصمیم گیری صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله حسابداری قابل انجام می باشد.

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید حسابداری را تعریف کنید .

   از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عموما“حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند .

   حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی ،اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد .

   استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را طبقه بندی کنید .

   استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ،طیف وسیعی را تشکیل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

   (1)تصمیم گیرندگان درون سازمان

   (2)تصمیم گیرندگان برون سازمان

   تصمیم گیرندگان درون سازمان شامل مدیران اجرایی میباشند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل ، هماهنگی وتصمیم گیری لازم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار می دهند .

   استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف گسترده ای میباشد که ازجمله آنها می توان سهامداران ،سرمایه گذاران بالقوه، بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباری ، تحلیل گران مالی واقتصادی ،اتحادیه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی رانام برد .

   نهادهای قانونی و انجمن های حرفه ای حسابداری جهت حمایت از منافع آنها ضوابط ومقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان وضع می نمایند.

   مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی

   انتظار می رود پس ازمطالعه این گفتار بتوانید مفروضات ،

   اصول و میثاقهای حسابداری رانام برده وهر کدام را شرح دهید .

   • الف) مفروضات حسابداری

   • تداوم فعالیت دوره مالی

   • ب) اصول حسابداری

   • بهای تمام شده تاریخی

   • تطابق هزینه ها با درآمد ها

   • ج) اصول یا میثاقهای محدود کننده

   • فزونی منابع بر مخارج

   • الف )مفروضات حسابداری

   مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را تشکیل می دهند .هر کدام از مفروضات حسابداری میتواند منشاء یک یا چند اصل حسابداری باشد .

   • 1. فرض تفکیک شخصیت

   بر اساس فرض تفکیک شخصیت ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان ) آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته میشود .

   • 2- فرض تداوم فعالیت

   فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

   • 3- فرض دوره مالی

   نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط میتوان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائیها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهیها ،به طور دقیق و قطعی تعیین کرد .

   استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تامل کنند. بنا براین عمر طولانی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معمولا“ یکساله ، تقسیم می شود وبرای هر دوره گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد.

   • 4. فرض یا مبنای تعهدی

   فرض تعهدی یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین مفروضات حسابداری است .توسعه و گسترش حسابداری تا حد زیادی مدیون این فرض است.

   براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسایی و ثبت می شوند.

   فرض واحد پول بدین معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول ، اندازه گیری و گزارش شود.

   • ب) اصول حسابداری

   اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند و عبارت اند از :

   • 1- اصل بهای تمام شده

   • 2- اصل تحقق درآمد

   • 3- اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

   • 1- اصل بهای تمام شده تاریخی .

   به موجب اصل بهای تمام شده، تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت ودر صورتهای مالی منعکس می شود وچنانچه بعدا“ ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش شناسایی وثبت نمی شود .

   در به کار گیری این اصل ، بهای تمام شده دارائیها براساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد ، اندازه گیری می شود.

   • اصل افشاء حقایق

   اصل افشاءایجاب می کند که کلیه واقعیتها بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشاء شود .

   براساس اصل افشاء حقایق باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیر گذار باشد،افشاء شود. افشای اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یادداشتهای همراه آن صورت پذیرد.

   • 1- اصل تحقق درآمد

   بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان اصل تحقق درآمد دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسایی می شوند، معمولا“ زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

   • فرایند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کالای ساخته شده و نهایتا“ فروش محصولات ودریافت وجه آنها را دربر می گیرد.

   • 4- اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

   بر اساس اصل تطابق برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره درآمدهای همان دوره مقابله نمود. به عبارت دیگر برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب در آمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

   • ج) میثاقها یا اصول محدود کننده

   • میثاقها یا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوی حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد

   • میثاقها یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارش گیری مالی دارند .

   • 1- فزونی منافع بر مخارج

   هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است. اما مخارج تهیه این اطلاعات نباید برمنافع آن فزونی یابد .

   به موجب اصل اهمیت در مورد مبالغ واقلامی که بنابر وضعیت،محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شوند، می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد.

   • اصل محافظه کاری :

   محافظه کاری بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا دارائیها بیشتر از واقع وهزینه ها یا بدهیها کمتر از ارائه نشود.

   محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرایط ابهام موردنیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارائیها بیشتراز واقع وهزینه ها کمتر از واقع ارائه نشود.

   ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید ویژگیها وخصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را تشخیص دهید و هر کدام را تشریح کنید.

   مهمترین ویژگیها یا خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری عبارت اند از :
   1-مربوط بودن
   2- قابلیت اتکاء
   3- قابلیت مقایسه

   (مربوط بودن ) یکی از ویژگیهای کیفی واساسی اطلاعات حسابداری است. ارائه اطلاعات مربوط، تصمیم گیرندگان رادر اخذ تصمیمات منطقی یاری می دهد ومی تواند عاملی برای جلوگیری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی محسوب شود.

   • ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی مبتنی برمفاهیم زیر می باشد :

   اهمیت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فهم بودن وافشای کامل است که هریک از این مفاهیم یا ویژگیهای فرعی درزیر تشریح می شود

   اهمیت در حسابداری یک مفهوم نسب است که کیفیت و کمیت آن ار طریق میزان تاثیری که اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیریها دارد ارزیابی وتعیین میگردد.

   به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد، زیرا بسیاری از انواع اطلاعات مالی، نسبت به گذشت زمان حساسیت زیادی دارند وبه سرعت ارزش خودرا از دست می دهند.

   • ج) رجحان محتوا بر شکل

   در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عملیات ورویدادها تاکید می شود، هر چند شکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آنها باشد ونحوه عمل دیگری را ایجاب کند .

   • د) قابل فهم بودن

   صورتهای مالی باید برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند ، بالقوه قابل فهم وقابل استفاده باشد. به همین دلیل ویژگی قابل فهم بودن را وابسته به دانش استفاده کنندگان گزارشهای مالی می دانند.

   هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شود. افشاء به عنوان یکی از اصول اساسی حسابداری تشریح می شود .

   قابلیت اتکاء به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می تواند بر اندازه گیریهای گزارش شده در صورتهای مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیریهای حسابداری هنگامی قابل اتکاء است که به طور صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظارمی رود یا درنظراست ارائه کند .

   • 3- قابلیت مقایسه

   سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند. تصمیمات آنان نیز گاهی برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول زمان (چندین سال)و یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان، اتخاذ می شود .

   ویژگی «قابلیت مقایسه» مبتنی بر مفاهیم (1)رعایت یکنواختی یا ثبات رویه و(2) همسانی رویه ها است که به عنوان اجزا یا ویژگیهای وابسته به «قابلیت مقایسه» هریک را تشریح می کنیم .

   • الف ) رعایت یکنواختی

   رعایت یکنواختی به قابلیت مقایسه اطلاعات ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد .

   • به طور کلی ، به کار گیری یکنواخت اصول ورویه های حسابداری و استفاده از اصطلاحات یکسان و طبقه بندیهای مشابه در سالهای مختلف ،کیفیت «قابلیت مقایسه » اطلاعات ارائه شده را بالا می برد

   • ب) همسانی رویه ها

   ویژگی دیگر وابسته به کیفیت «قابلیت مقایسه»، همسانی رویه ها است که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند واحد تجاری در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان ، اشاره دارد .

   • تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

   همان گونه که در بحث راجع به ویژگیهای کیفی و همچنین مفاهیم و جزئیات مربوطه به هر یک مطرح شد ، اطلاعات حسابداری هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیریها کمک کند که از ویژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد .

   استاندارد های حسابداری

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید مفهوم استانداردهای حسابداری را توضیح دهید .

   مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایی است که راهنمای به کار گیری آنها در عمل باشد .

   در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .

   سازمان حسابرسی در راستای ایفای وظیفه فوق،تاکنون 24 استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری تدوین ودر قالب نشریه شماره 165 ارائه نموده است که از تاریخ 1/ 1 / 1380 لازم الاجرا است .

   انواع واحدهای اقتصادی

   انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید انواع واحدهای اقتصادی را از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده و هر کدام را تشریح نمایید .

   واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت، نحوه اداره، قصد انتفاع، نوع فعالیت و جنبه های مختلف دیگر می توان طبقه بندی کرد.

   • 1- طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت

   واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکیت در سه دسته میتوان طبقه بندی کرد :

   • موسسات بخش عمومی

   • موسسات بخش تعاونی

   • موسسات بخش خصوصی

   موسساتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداریها هستند را «موسسات بخش عمومی» می گویند .

   واحدهایی که توسط عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک وبهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضاء هستند را «موسسات بخش تعاونی» می گویند .

   کلیه واحدهایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند «موسسات بخش خصوصی» نامیده می شوند.

   • 2- طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

   واحدهای اقتصادی را از نظر هدف فعالیت در دو دسته میتوان طبقه بندی کرد :

   • موسسات غیر انتفاعی

   موسساتی که هدف از تشکیل آنها کسب منافع مادی (سود) نباشد، اعم از آنکه در مقابل کالاها یا خدماتی که ارائه میکنند وجهی دریافت کنند یا نکنند، موسسه غیر انتفاعی می گویند.

   سازمان های دولتی که امور حاکمیت دولت را انجام میدهند نظیر وزارتخانه ها،سازمانهای محلی مثل شهرداریها، موسسات و نهادهای اجتماعی مثل هلال احمر وسازمان تامین اجتماعی و همچنین انجمن های علمی، ادبی وفرهنگی از جمله موسسات غیر انتفاعی عمومی هستند.

   موسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکیل شده اند،اعم از آنکه در مالکیت بخش عمومی باشند یا بخش خصوصی، موسسه انتفاعی محسوب می شوند.

   • 3- طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

   واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت در سه دسته میتوان طبقه بندی کرد :

   موسساتی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و آموزشگاهها که خدماتی را به مشتریان ارائه میکنند، موسسات خدماتی می گویند.

   موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به خرید وفروش کالا اشتغال دارند،بدون آنکه در کالای مورد معامله تغییر شکلی دهند. موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان می باشند.

   موسساتی راکه مواد اولیه وکالاهایی را خریداری وآنها را تغییر شکل داده و یا به کالای دیگری تبدیل نموده وبه فروش می رسانند، موسسات تولیدی می گویند.

   ایدل ساده بکش درد بکش درد که حقت اینست

   حسابداری نوین

   اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ به نيازهای جوامع به اطلاعات مالی بنا نهاده شده است و به تدريج تغيير، تحول و تکامل يافته است و به اين دليل مفاهيم عمومی حسابداری را اغلب اصول پذيرفته شده حسابداری می نامند و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصل از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب ها کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود.

   هدف از وضع و تدوين اصول پذيرفته شده حسابداری ايجاد سيستمی يکنواخت برای پردازش اطلاعات مالی و تهيه و ارائه گزارشهای مالی مفيد برای تصميم گيريهای مختلف است.

   تقسيمات اصول پذيرفته شده حسابداری

   اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم، استانداردها، قوانین، اصول و روش‌هایی است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و به شرح زیر طبقه بندی شده است:
   1. فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادی حسابداری( مفروضات محیطی )‎
   2. اصول عمومی حسابداری‎
   3. اصول یا میثاقهای محدود کننده حسابداری

   1. فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادی حسابداری( مفروضات محیطی )

   ‎مفاهيم بنيادی که زيربنای لازم را برای حسابداری مؤسسات فراهم می کند و شالوده ساير مفاهيم و اصول حسابداری قرار می گيرند، فرضيات مبنای حسابداری نامیده می شود. این فرضيات به لحاظ داشتن فايده در نيل به هدفها و انجام دادن عمليات حسابداری، در طول زمان به وجود آمده و به عنوان مفاهيمی بديهی و بدون نياز به استدلال و اثبات، مورد پذیرش قرار گرفته اند. مفروضات ذیل در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:
   • فرض تفکیک شخصیت‎
   • فرض تداوم فعالیت‎
   • فرض دوره مالی‎
   • فرض واحد اندازه گیری برحسب پول‎
   • فرض تعهدی

   • فرض تفکیک شخصیت: فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی( اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یا فاقد آن باشد )به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه می کند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.‎
   ‎بر مبنای این فرض مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

   • فرض تداوم فعالیت: در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی در صورت عدم وجود شواهد مغایر برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. چنانچه فعالیت واحد تجاری استمرار نداشته باشد، اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و برآورد مختلف مثل استهلاک، ذخیره مطالبات و غیره امکان پذیر نخواهد بود. براساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم می شود. فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متأثر از فرض تداوم فعالیت می باشد. البته این فرض به معنای دوام و بقای همیشگی مؤسسه نیست، بلکه به معنای آن است که یک مؤسسه بعنوان موجودیتی مستقل می تواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی به نحوی وفق دهد که فعالیتهای آن ادامه یابد.

   • فرض دوره مالی: نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. پس برای اینکه اطلاعاتی نسبتاً دقیق درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک مؤسسه در طول زمان فراهم شود از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. که این دوره مالی بستگی به نوع فعالیت و شرایط محیطی موسسه انتخاب و معمولاً طول دوره مالی می تواند یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

   • فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول: برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و غیره می‌باشد. در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. در حسابداری معاملات و عملیات مالی و رویداد های دارای اثر بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری سنجیده و اطلاعات مالی بر حسب پول گزارش می شود. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند و مقياس مشترک اندازه گيری، ارزش، تجميع، تلخيص و ارائه اطلاعات مالی واحد پول رايج هر كشور است.

   • فرض تعهدی: مؤسسات معاملات و عملیات متعدد و متنوعی را در طول زمان انجام می دهند که قسمتی از آنها تعهد آور می باشد مانند معاملات خرید و فروش نسیه کالا که طرفین تعهد می کنند قسمتی از وجه معامله بعداً پرداخت گردد. که این نوع عملیات و عملیات مشابه تعهدی را برای یک مؤسسه به دنبال دارد، که براساس این فرض آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع( اعم از آن كه وجهی بابت آن دريافت يا پرداخت شده يا نشده باشد )در حساب ها ثبت می شود. در آمدها در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وقوع، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و یا پرداخت آنها شناسایی و در حساب ها ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوطه گزارش می شود.

   2. اصول عمومی حسابداری

   علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری برای ثبت و گزارشگری مالی به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول عمومی حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند که طی تاریخ حسابداری به تدریج عنوان گردیده و مورد پذیرش حسابداران دنیا قرار گرفته است. بکارگیری اصول مورد قبول حسابداری باعث می شود که صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداران مختلف دارای معانی نسبتا مشابهی باشند و از اعمال سلیقه شخصی در بسیاری از موارد جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. این اصول نحوه تعیین سود را مشخص و چگونگی گزارش وضعیت مالی یک موسسه را روشن می کند. در اینجا پنج اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:
   • اصل بهای تمام شده تاریخی‎ اصل تحقق درآمد
   • اصل تحقق درآمد‎
   • اصل تطابق( اصل تخصيص )‎
   • اصل افشاء کامل( اصل واقعيت )‎
   • اصل ثبات رویه

   • اصل بهای تمام شده تاریخی: طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. به این معنا که اقلام مختلف دارایی، بدهی، درآمدها و هزینه ها به قیمت های معامله شده یا ارزش های تاریخی در مدارک حسابداری ثبت می شود. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش دارایی ها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی بهای تمام شده تاریخی نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:‎
   الف. تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.‎
   ب. چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد.‎
   اما با وجود همه این نارسایی‌ها به دلایل زیر هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:‎
   الف. بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.‎
   ب. بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.‎
   ج. بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و ردیابی است.

   • اصل تحقق درآمد: اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. براساس اين اصل درآمدها می بايست به اصل تحقق درآمد محض ارايه خدمت به مشتريان شناسايی و ثبت شود اعم از اينكه بهای آن نقداً دريافت شده يا نشده باشد. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:‎
   الف. مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.‎
   ‎ب. فرآیند کسب سود کامل شده باشد. تکمیل فرآیند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
   طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق روش فروش شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش فرآیند کسب سود کامل می‌گردد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرآیند کسب سود است. مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرآیند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

   • اصل تطابق( اصل تخصيص ): بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

   • اصل افشاء کامل( اصل واقعيت ): اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل طبق اصول پذیرفته شده حسابداری افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

   • اصل ثبات رویه: طبق اصل مذکور روش حسابداری این موسسه باید در سالهای متوالی یکسان باشد اگر در یک سال مالی یکی از روشهای عمده حسابداری در مواردی که دو یا چند انتخاب وجود دارد تغییر نماید. باید در یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی این تغییر روش به وضوح و به روشنی نشان داده شود و میزان اثر تغییر روش بر اقلام اصل تحقق درآمد سود و زیان و ترازنامه افشاء گردد. مثلا می توان موجودیهای کالا را هم به روش اولین صادره از اولین وارده و هم به روش میانگین موزون ارزیابی نمود. اگر در یک سال از روش اول و در سال دوم از روش دوم استفاده شود در این صورت اصل مذکور رعایت نگردیده است و همچنین اثرات آنها در سود و زیان و ترازنامه مشهود خواهد شد. استفاده از این روش باعث قابل مقایسه بودن صورتهای مالی در طی سالهای مختلف می باشد.

   3. اصول یا میثاق های محدود کننده حسابداری

   ‎مبانی و قواعدی که قضاوت حرفه ای برای تعدیل در کاربرد اصول حسابداری قرار می گیرد اصول یا میثاق های محدود کننده نامیده می شود. این قواعد تنها در مواردی قابل استفاده است که کاربرد بدون انعطاف اصول عمومی حسابداری غیر منطقی یا غیر علمی باشد و یا نتایج نامطلوبی به بار آورد. در بسیاری از موارد بکارگیری اصول و اصل تحقق درآمد مفروضات حسابداری با محدودیتهایی همراه است. این محدودیتها که به آنها میثاق ها و محدودیتهای اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از:
   • اصل فزونی منافع بر مخارج‎
   • اصل اهمیت‎
   ‎ • اصل محافظه کاری یا احتیاط
   • اصل خصوصیات صنعت

   • اصل فزونی منافع بر مخارج: تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی منافع هرگونه ایجاد تدابیری به منظور رسیدن به گزارشات حسابداری می بایست از مخارج آن به نحوی معقول بیشتر باشد در غیر این صورت تهیه گزارشات مقرون به صرفه نخواهد بود.

   • اصل اهمیت: واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص موضوعات و اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد تجاری از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن دقیق استانداردها و اصول حسابداری و روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به جای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر، عملی تر و راحت تر باشد.

   • اصل محافظه کاری یا احتیاط: واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. نکته اینکه قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار از بکار گرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود.

   • اصل خصوصیات صنعت: در صنایع مختلف با توجه به ویژگی ها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و یا اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده ضروری می باشد.

   اصول حسابداری چیست؟ اصول حسابداری و مفروضات حسابداری

   اصول حسابداری

   اصول حسابداری و مفروضات حسابداری یکی از مهمترین مباحثی است که یک حسابدار باید بر آن تسلط داشته باشد. علاوه بر مفروضات به دستورالعمل های مشخص‌تری نیز نیاز می‌باشد.این دستور العمل ها همون اصول حسابداری می‌باشند که جنبه عملی تری دارند. استاندارد های پذیرفته شده در حسابداری ، مجموعه نظراتی است که توسط افراد برتر این حوزه یا انجمن ها برای انجام عملیات حسابداری اعم از نگهداری دفاتر ، گزارش گیری و… پیشنهاد میشود. پس از تجزیه و تحلیل این موارد تصویب شده و مورد قبول واقع می گردد و لازم الاجرا می شود . برای مطالعه این مقاله با بیلان مهر همراه باشید ( شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود ارائه دهنده خدمات حسابداری و مالی).

   اصول حسابداری چیست؟ (فهرست مطالب)

   اصول حسابداری چیست؟

   اصول حسابداری پس از مفروضات آن چهار چوب این رشته را تشکیل میدهد و به وسیله آن است که حسابداری عملی می‌گردد. در این مقاله اصول پذیرفته شده حسابداری را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف اصلی تدوین این اصول ، ایجاد سیستم یکنواختی است که بتوان از طریق آن ، روشهای حسابداری و گزارشهای مالی در واحد های اقتصادی مختلف را مفید ، قابل فهم و قابل مقایسه نمود . گاهی بجای اصول پذیرفته شده حسابداری اصطلاحات دیگر مانند استاندارد های حسابداری ، اصول مورد قبول حسابداری و اصول متداول حسابداری نیز به کار گرفته می شود .

   باید توجه داشت که اصول متداول حسابداری قواعد و رویه هایی است که بشر در طول زمان و در پاسخ به نیاز‌های جوامع بشری به اطلاعات مالی بنا شده است . این اصول عبارت اند از :

   • اصل افشای کامل
   • اصل بهای تمام شده
   • اصل مقابله هزینه ها با درآمدها
   • اصل تحقق درآمد

   اصل افشای کامل چیست؟

   اصل افشا بیان می‌کند که وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور کامل، افشاء گردد. ارائه هرگونه اطلاعات درباره وقایع مالی در متن صورت های مالی که بتواند بطور معمول در تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را افشا می‌گویند. این بدان معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.

   اصل بهای تمام شده چیست؟

   اصل بهای تمام شده بیان میکند که، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی متقبل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود. اگر دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش منصفانه دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

   معایب روش بهای تمام شده تاریخی در اصول حسابداری

   • تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
   • تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

   مزایای روش بهای تمام شده تاریخی در اصول حسابداری

   • واقعی و قابل اتکا است.
   • نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
   • قابل رسیدگی و ردیابی است.

   اصول حسابداری

   اصل تطابق چیست؟

   اصل تطابق بیان میکند که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

   مبانی شناخت هزینه در اصول حسابداری

   • ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
   • تخصیص منطقی و سیستماتیک
   • تسریع در شناخت
   • زیان

   ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه

   برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

   مثال: حق بازاریابی نماینده فروش، هزینه بسته اصل تحقق درآمد بندی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حمل و تحویل کالا.

   تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصول حسابداری

   اگر انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می‌شود.

   تسریع در شناخت

   چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هزینه دوره شناسایی می‌کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.

   هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)

   هزینه‌ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره‌های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می‌باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می‌گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه.

   اصل تحقق درآمد در اصول حسابداری

   قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط بودن و قابل اتکا بودن آن است.

   بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

   عملیات اصل تحقق درآمد مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.

   مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.

   قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

   اصول متداول حسابداری

   اصول متداول حسابداری

   مفروضات حسابداری چیست؟

   • فرض تفکیک شخصیت
   • فرض دوره مالی
   • فرض تداوم فعالیت
   • فرض واحد اندازه گیری
   • فرض تفکیک شخصیت

   فرض تفکیک شخصیت

   فرض تفکیک شخصیت بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث ، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می باشد ام از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

   فرض تداوم فعالیت

   فرض تداوم فعالیت می گوید که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد . فرض تداوم فعالیت ، توسط کمیته استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است :

   فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود

   اصول حسابداری بر مبنای این فرض است که مثلا ساختمان به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد زیرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعالیت خود ادامه می دهد که بهای این دارایی ، به عنوان هزینه ، به آن دوره ها تخصیص یابد .

   فرض دوره مالی

   فرض دوره مالی میگوید که نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان خاتمه عملیات می توان تعیین کرد . از طرف دیگر ، بستانکاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال ، از نتایج آن بی خبر باشند . از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را طبق اصول حسابداری ، (( دوره حسابداری )) گویند . دوره مالی ممکن است سه ماهه ، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد را سال مالی گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است طبق اصول حسابداری مطابق با سال شمسی باشد ، یا می تواند متفاوت از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت ، در پایین ترین سطح خود قرار دارد .

   مفروضات حسابداری

   فرض واحد اندازه گیری

   برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت ، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیر نیاز می باشد . مثلا واحد اندازه گیری طول متر میباشد. در حسابداری نیز پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است . مثلا اگر واحد تجاری ۵۰ دستگاه ماشین خریداری نماید ، قیمت این ماشین ها در دفاتر ثبت می شود و این بدان معناست که این مبادله با پول اندازه گیری شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورتهای مالی منعکس می گردد ، معرف حجم یا مقدار نمی باشد بلکه تنها بهای آن را نشان می دهند . بطور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی شوند و فاقد جنبه مالی می باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی گردند . پول مانند دیگر واحد های اندازه گیری از ثبات خاصی برخوردار نیست و این امر مخصوصا در سالهای اخیر بحث های زیادی را مطرح نموده است و انتقاداتی بر مدل حسابداری سنتی ( مدل بهای تمام شده تاریخی ) وارد گردیده است .

   برای مطالعه اصول حسابداری پذیرفته همگانی میتوانید به این مقاله نیز رجوع کنید.

   اصل تحقق درآمد

   فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده مى کند و از فحشاء و زشتى باز مى دارد. - پیامبر اکرم (ص)

   • اخبار قرآن پژوهی
   • اخبار سایت
   • تازه های مقالات

   تا کی باید مصرف‌کننده‌ی علم دیگران.

   چرا تا گفته می‌شود که به علوم انسانی اسلامی فکر کنیم، بعضی می‌گویند آقا مگر این. .

   اسامی ۳۴ موکب‌ قرآنی در پیاده‌روی.

   امسال هم‌زمان با مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، برنامه‌های قرآنی در 34. .

   به نیت سلامتی زائران اربعینپویش.

   پویش میلیونی ختم سوره مبارکه «واقعه» به نیت سلامتی زائران حسینی به همت اتحادیه. .

   برگزیدگان ‎پنجمین کنگره بین المللی.

   ‎پنجمین کنگره بین المللی بانوان عاشورایی با معرفی برگزیدگان داخلی و خارجی به کار. .

   ‎رونمایی از «قطره» در آیین اختتامیه.

   ‎همزمان با اختتامیه «پنجمین کنگره بین‌المللی شعر بانوان عاشورایی» امروز یکشنبه. .

   مقصود از «قلب» در قرآن/ چرا درک حقایق.

   خاستگاه تفسیر موضوعی

   عنوان تفسیر موضوعی از مصطلحات نوپدید دوره معاصر و عصر بازگشت به قرآن و بیش از هر چیز وامدار تحولات.

   ویژگی‌های تفسیر موضوعی

   برای تفسیر موضوعی در مقایسه با تفسیر ترتیبی ویژگی‌ها و امتیازاتی بیان شده که این امتیازات ناظر.

   گونه‌های تفسیر موضوعی

   تفسیر موضوعی را از زوایای گوناگون می‌توان تقسیم کرد: 1) برخی محققان برای آن سه گونه معرفی.

   تفسیر موضوعی

   تفسیر موضوعی در برابر تفسیر ترتیبی شیوه‌ای در تفسیر آیات قرآن کریم است که مفسر از طریق آن به.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.