ساعات رسمی دادوستد


نیازمندی‏های چاپی کوتاه مدت هستند و همچنین ارتباط با فروشنده از طریق تلفن صورت می ‎گیرد و آگهی نیز به شکل متنی خواهد بود اما با استفاده از این نرم افزار می توان به صورت مستقیم و باقرار دادن عکس و تمامی مشخصات به راحتی کالای مورد نظر را به معرض فروش و یا جست و جو گذاشت.

ساعات رسمی دادوستد

فلسفه نوشتن سند

مهم ترین فایده نوشتن اسناد، استوار ساختن اساس وپایه مالکیت وامنیت قضایی است. لازمه بقای یک اجتماع آن است که دادوستد ، تحت نظم وقوانین ثابتی باشد که تمام افراد آن اجتماع ملزم به تبعیت از آن قوانین باشند واگر تامین قضایی نباشد اساس مالکیت متزلزل وحقوق افراد دست خوش هرج ومرج می شود. قضاوت صحیح وعادلانه بر مبنا وپایه سند ونوشته استوار است.

ماده یک قانون شهادت وامارات می گویند: (( هیچ یک از عقود، ایقاعات را تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده است، نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهاد اثبات کرد.))

سند از حیث درجه اعتبار بر دو نوع است:

الف: اسناد رسمی

اسناد رسمی ، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد واملاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها وهم چنین طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

در تعریف سند رسمی سه رکن اساسی برای آن قائل شده اند:

1- تنظیم سند نزد مامورین رسمی

2- وجود صلاحیت مامور در تنظیم سند

3- رعایت کردن مقررات مربوط به تنظیم سند

ب:اسناد عادی

در قانون مدنی ایران ((سند عادی)) تعریف نشده است ، لیکن در ماده 1289 ذکر شده است که غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 که سند رسمی هستند ، سایر اسناد، عادی محسوب می شوند.

از نظر آثار حقوقی نیز سند را می توان به سه نوع تقسیم کرد:

3- سند لازم الاجرا

عوامل ارزشیابی اسناد

اسناد ومدارک از سه نظر واجد ارزش هستند:

1- برای سازمان تهیه کننده یا دریافت کننده اسناد از لحاظ اجرای وظایف مربوطه

2- برای مردم عادی از نظر فایده علمی ناشی از اطلاعات مندرج در آن ها

3- برای استفاده محققین وپژوهشگران در فعالیت های تحقیقاتی

ارزش اسناد برای سازمان ها

گروه اصلی استفاده کننده از اسناد، خود سازمانی است که اسناد را در اختیار دارد؛ البته احتیاج سایر سازمان ها وخصوصا آن هایی که وظایف کاملا مرتبط دارند نیز نباید نادیده گرفته شود.

به طور کلی اسناد واوراق در صورتی برای دستگاه دولت حایز ارزش خواهد بود که حداقل یکی از شرایط زیر را دربر داشته باشند:

1- حاوی اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم واقدامات رسمی باشند.

2- علل ودلایل اقدامات وتصمیمات مهم گذشته رانشان دهند.

3- از نظر اقدامات انجام شده وتصمیمات اخذ شده در زمینه تاسیس مجدد سازمان های منحل شده یا تشکیل سازمان های جدید، اطلاعاتی در اختیار بگذارند.

4- اثبات واحقاق حقوق وامتیازات را برای دولت امکان پذیر کنند.

ارزش اسناد برای مردم

استفاده ای که مردم عادی می توانند ازاسناد ببرند با نوع استفاده مربوط به محققان وپژوهشگران متفاوت است، مردم عادی اسناد را صرفا از نظر استفاده وفایده علمی آن ها به کار می برند، حال آن که محققان ، هدف های علمی وتحقیقاتی را مد نظر دارند.

ارزش اسناد برای محققین وپژوهشگران

موضوعات مورد علاقه ونیاز محققین ، متعدد ومتنوع است؛ اما می توان آن ها را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار داد:

1- مطا لعات مربوط به چگونگی پیدایش ، تکامل وتغییرات سازمان ووظایف وروش های انجام کار سازمان تهیه کننده وصاحب اسناد ومدارک

2- مطالعات مربوط به موسسات ، اشخاص واماکن ووقایع یا پدیده هایی که درباره آن ها در اسناد آن سازمان اطلاعاتی موجود است.

3- تحقیقات در زمینه شکل ومشخصات ظاهری وفیزیکی اسناد مانند نوع وجنس کاغذ ویا روش نگارش یا نوع چاپ و.

? از این بررسی متوجه می شویم که نمی توان هیچ سندی را الزاما بی ارزش دانست.

سایر عوامل موثر در تعیین ارزش اسناد

عوامل ساعات رسمی دادوستد دیگری که می تواند ارزش اسناد را تحت تاثیر قرار دهد، وجود منابع دیگری است که همان اطلاعات مندرج در سند را در بر می گیرد، مثلا اسنادی که در دو نسخه ویا بیشتر تهیه ودر واحدهای مختلف نگهداری می شوند یا این که اطلاعات وآمار مندرج دردسته ای از اسناد، در سند دیگری به طور خلاصه وفشرده گنجانده شده است ویا مواردی که کلیه اطلاعات مورد نیاز در اسناد مختلف یک سازمان به صورت گزارش سالانه ونظایر آن چاپ ومنتشر می شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که هیچ سندی را نبایدصرفاً به دلیل این که اطلاعات مدرج در آن استخراج و چاپ شده است از بین برد،بلکه بالعکس این گونه مدارک که منابع اصلی اطلاعات چاپ شده را تشکیل می دهند باید حفظ شوند . وقتی که اطلاعات موجود در یک طبقه از اسناد را بتوان به طور کامل یا قسمت اعظم آن را از منابع دیگری به دست آورد،معمولً لازم نیست هر دو منبع حفظ شود ولی قبل از آنکه اقدامی در جهت امحای هر یک از این دو منبع صورت گیرد،باید اطمینان حاصل شود که :

1-نسخه رونوشت هر سند کاملاً مطابق با نسخه اصل سند باشد.

2-منبع اطلاعاتی که تصمیم به نگهداری آن گرفته شده است ،به نحو مطمئنی حفظ شود.

وظایف دبیرخانه

وظایف اساسی دبیرخانه در سازمان ها به شرح زیر است :

- دریافت ،کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضا،ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعداد پیوست ها (در صورت داشتن پیوست با ضمایم )

- ارایه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده یا واحد مربوطه ،جهت تعیین محل و نوع اقدام که در اصطلاح اداری "ارجاع"کفته می شود.

- پس از تعیین محل اقدام ،نامه ها به متصدی ثبت نامه (اندیکاتور یا کامپیوتر) جهت تعیین شماره و تاریخ وارده به سازمان داده می شود.

- ثبت در اندکس دبیر خانه (در مورد این دفتر قبلاً توضیح داده شده است )

- ثبت در دفتر ارسال و مراسلات و تحویل به واحد یا شخص اقدام کننده نامه وارده

- در مورد نامه های صادره نیز همین مراحل یعنی دریافت ،ثبت و توزیع طی می شود.

علاوه بر وظایف فوق ،یکسری وظایف نیز به عهده دبیرخانه است که پاره ای از آنها اشاره می شود:

1-تایپ نامه و مقایسه آن با پیش نویس

2-توزیع اطلاعیه ها و بخش نامه ها بین واحدهای ذیربط و مربوطه

3-تهیه برنامه ماشین نویس ها و تقسیم صحیح کار بین آنها

4-تهیه پیش نویس های ساده اداری مانند اعلام وصول نشریات

5-انجام امور تکثیر (فتوکپی )

تنوع پست های سازمانی دبیرخانه

دبیرخانه های سازمان و شرکت ها (اعم از دولتی و غیر دولتی )از نظر تنوع وظایف ،کیفیت و کمیت ،پست های مختلفی را ایجاب می کند و در برخی از دبیرخانه ها ،پاره ای از پست ها به صورت ترکیبی است که چند وظیفه را دربرمی گیرد. در بعضی از دبیرخانه ها ،ماهیت و حجم وظایف در ساخت سازمانی و تشکیلاتی آن نقش خاصی خواهد داشت.

نمونه هایی از پست های سازمانی یک واحد دبیر خانه به شرح زیر اعلام می شود:

- متصدی ثبت نامه ها و اختصاص شماره و تاریخ به نامه ها

- متصدی تفکیک و توزیع نامه ها

- متصدی پیگیری نامه ها

با توجه به مسیر عملیات و مراحل انجام کار در مورد نامه های وارده و صادره و توزیع آن و همچنین امور تحریرات با در نظر گرفتن مراحل ساعات رسمی دادوستد عملیات از طریق کاربرد تکنیک زمان سنجی ،مبادرت به احتساب زمان مصروفه هر یک از اجزای واحد کار شده و زمان لازم برای دریافت ثبت و صدور یک نامه تعیین می شود (فعالیت اصلی دبیرخانه). به موازات آن با توجه به حجم کار واحد ،تعداد پست های سازمانی را می توان طبق فرمول پیش بینی کرد:

تعداد نامه ها × زمان لازم هر مرحله از کار به دقیقه

کل ساعات مصروفه برای انجام کار

کل ساعات مصروفه برای انجام کار

= تعداد کارکنان مورد نیاز برای انجام کار

ساعات کار مفید هر نفر در روز

زمان مصروفه برای شاغلین پست های امور زیر ،روزانه 6 ساعت کار مفید پیش بینی می شود.

نوع فعالیت زمان پیش بینی شد


دریافت و تفکیک نامه یک دقیقه

ثبت در دفتر اندیکاتور دو دقیقه

ثبت در دفتر اندکس دبیرخانه یک دقیقه

ثبت در دفتر پیگیری یک دقیقه

ثبت در دفتر ارسال مراسلات یک دقیقه

تفکیک و توزیع یک دقیقه

دفاتر وفرم های مورد استفاده در دبیرخانه

دفتر اندیکاتور ( دفتر ثبت نامه های وارده وصادره)

دفتر اندیکاتور به منظور ثبت مشخصات نامه های وارده به سازمان وصادره از آن، مورد استفاده قرار می گیرد.این دفتر جریان مکاتبات سازمان را به ترتیب تاریخ مشخص می کند. برای ردیابی یک نامه در این دفتر لزوما باید شماره سریال اندیکاتور ویا حداقل تاریخ ورود وخروج آن نامه ویا ثبت نامه در دفتر در دست باشد.

الف: ستون های صفحه وارده دفتر اندیکاتور

ستون شماره ردیف

در این ستون شماره ردیفی از 1 الی. پیش بینی شده است ونامه های وارده وصادره مشترکا در این ستون ثبت وبه ترتیب ورود وخروج شماره گذاری می شوند.

ستون ذکر شماره های گذشته

چنان چه در مورد نامه وارده ، قبلا مکاتباتی صورت گرفته باشد یا در مورد آن نامه بعدا مکاتباتی صورت پذیرد، شماره قبلی دفتر اندیکاتور این نامه در این ستون ثبت می شود.این ستون برای پیگیری سوابق نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

ستون تاریخ

در این ستون ، تاریخ ورود یا صدور نامه (ثبت نامه در اندیکاتور) درج می شود.

ستون فرستنده

در این ستون نام فرستنده نامه مشخص می شود.

ستون شرح نامه

خلاصه ای از موضوع نامه در این ستون نوشته می شود.

ستون شماره وتاریخ نامه دریافتی (وارده )

شماره وتاریخ نامه وارده دراین ستون ثبت می شود.

ستون پیوست(ضمیمه نامه)

تعدادونوع پیوست ها به نامه وارده در این ستون نوشته می شود.

ستون ارجاع

در این قسمت از دفتر اندیکاتور محل ونام فردی که نامه جهت اقدام به وی ارسال می گردد، ثبت می شود. بهتر است تاریخ ارجاع نیز در این ستون نوشته شود.

ب: ستون های صفحه صادره دفتر اندیکاتور

ستون کلاسمان(ستون ثبت شماره پرونده نامه اعم از وارده یا صادره)

انفجار در مرکز دادوستد ارز خارجی در کابل

گزارش‌های اولیه زخمی شدن ۱۵ تن در انفجار «سرای شهزاده» را تایید می‌کند

انفجاری در شلوغ‌ترین بازار مبادله ارز خارجی کابل (سرای شهزاده) در حدود ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.

این انفجار حوالی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه، ۱۴ فروردین، (۳ آوریل) به‌وقت کابل در ورودی سرای شهزاده رخ داد. شاهدان عینی می‌گویند که زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند؛ اما در مورد تعداد تلفات این حادثه آمار ضدونقیضی ارائه شده است.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده به رسانه‌ها گفت که در این حادثه ۱۵ صراف زخمی شده‌اند؛ اما وزارت داخله (کشور) طالبان آمار زخمی‌ها را در حدود ۱۰ تن اعلام کرد. خبرگزاری آسوشتید‌پرس نیز به نقل از صرافان تعداد زخمی‌ها را ۱۵ تن اعلام کرده است. نیروهای پلیس در محل حادثه به رسانه‌ها گفتند به دلیل این که روز یکشنبه سرای شهزاده تعطیل است، تلفات این حادثه کم بود، اما در تصاویری که از محل حادثه منتشر شده است تعداد زیادی فروشنده‌ ارز در محل حادثه حضور دارند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

یک نفر از اعضای پلیس طالبان که در محل حادثه حضور داشت به رسانه‌ها گفت یک دزد برای فرار از پلیس‌ها اقدام به پرتاب بمب دستی در میان صرافان کرد. این ادعای پلیس تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. پلیس در کابل گفت که در جست‌وجوی عاملان این حادثه است؛ اما تاکنون کسی به دلیل دست داشتن در این حادثه بازداشت نشده است. نیروهای وابسته به طالبان پس از وقوع انفجار محل حادثه را محاصره کردند و به کسی اجازه نزدیک شدن به محل را ندادند.

سرای شهزاده کابل مهم‌ترین مرکز مبادله ارز خارجی در افغانستان است. گفته می‌شود نبض نوسان ارز خارجی در افغانستان در دست صرافان سرای شهزاده است و آنان تعیین‌کننده نرخ ارز در افغانستان‌اند. با این حال هم این مرکز و هم صرافان آن همیشه در معرض تهدید قرار دارند. این مرکز چندین بار مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است و ده‌ها صراف به قتل رسیده‌اند یا ربوده و در قبال مبلغ هنگفتی آزاد شده‌اند. هرچند دولت‌ها در دوره‌های مختلف خود را مسئول تامین امنیت صرافان در این مرکز عنوان کرده‌اند؛ اما صرافان می‌گویند همیشه در معرض خطر قرار دارند؛ تا جایی که تعداد زیادی از این صرافان برای تامین امنیت خود محافظ مسلح استخدام کرده‌اند.

محمدنعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان امروز (سه‌شنبه، ۷ دلو) می‌گوید که یک هیئت این گر‌وه که در راس آن ملا برادر، معاون سیاسی این گروه است، به‌دعوت مقام‌های ایرانی به این کشور سفر کرده‌است.

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را به "بی میلی" در مذاکرات صلح متهم می سازد. نادر نادری، یک عضو این هیئت می‌گوید که از نه روز بدینسو طالبان حاضر نمی‌شوند که برای پایان جنگ‌ها در کشور در نشست‌های رسمی حضور یابند.

همزمان با توقف مذاکرات در دوحه امروز رییس‌جمهورغنی با شماری از سیاست گران کشور نشستی را برگذار کرد.

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۷ دلو ۱۳۹۹

 • شبکه‌های اجتماعی دیگر

یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه به تهران رفته‌است.

محمدنعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره‌کنندۀ طالبان امروز (سه‌شنبه، ۷ دلو) می‌گوید که یک هیئت این گر‌وه که در راس آن ملا برادر، معاون سیاسی این گروه است، به‌دعوت مقام‌های ایرانی به این کشور سفر کرده‌است.

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را به "بی میلی" در مذاکرات صلح متهم می سازد. نادر نادری، یک عضو این هیئت می‌گوید که از نه روز بدینسو طالبان حاضر نمی‌شوند که برای پایان جنگ‌ها در کشور در نشست‌های رسمی حضور یابند.

همزمان با توقف مذاکرات در دوحه امروز رییس‌جمهورغنی با شماری از سیاست گران کشور نشستی را برگذار کرد.

آشنایی کامل با بازارهای مالی و انواع آن

بازار مالی، واژهای است که در بسیاری از بازارها به کار میرود. به بازارهایی که در آنها تجارت، خرید و فروش انجام میشود، بازار مالی میگویند. معاملات اوراق بهادار مانند: اوراق سهام، اوراق قرضه، ارز و… در بازارهای مالی انجام میشود. از ویژگیهای این بازار میتوان به مشخص بودن قیمت و قوانین مربوط به هزینه معاملات اشاره کرد. قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی با توجه به عرضه و تقاضا تعیین میشود. با استفاده از بازارهای مالی ، شرکتها سرمایه مورد نیاز خود را برای انجام فعالیتهای جدید تامین میکنند.
زمانی که از بازارهای مالی صحبت میشود، اولین گزینه ای که به ذهن ما می‌رسد، بازار بورس و اوراق بهادار است، در صورتی که بازارهای مالی متعددی نیز مانند: بازار بورس، بازار طلا، بازار پول، بازار مسکن و… وجود دارد. یکی از راههای سرمایهگذاری، خرید دارایی های مالی است. از انواع داراییهای مالی میتوان به: سپردهگذاری در بانکها، صندوقهای بازنشستگی و انواع بیمهنامهها اشاره کرد.

بازارهای مالی بر اساس معیارها

بازارهای مالی بر اساس معیارها به سه دسته تقسیم میشوند:

 • طبقهبندی بر اساس نوع دارایی
 • طبقهبندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
 • طبقهبندی بر اساس سررسید تعهدات مالی

1- بازار مالی بر اساس نوع دارایی

بازار مالی بر اساس نوع دارایی به چند دسته تقسیم میشود. بازار سرمایه نیز بخشی از این بازارها میباشد. نمونه‌ای از این بازارها عبارتند از:

بازار سهام: که در آن، سهام شرکتها عرضه می‌شود.

بازار اوراق بدهی: بازاری که در آن، داد و ستد ابزارها با درآمد ثابت صورت می‌گیرد.

بازار ابزارهای مشتق: بازار معاملات ابزارهای مبتنی بر دارایی ‌های مالی يا فيزيكی (كه از آن جمله می‌‌توان به قرارداد اختيار معامله و قرارداد آتی اشاره كرد) می‌باشد.

در ادامه به طور کامل بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم.

2- بازار مالی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

بازارهای مالی بر این اساس به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شوند.

بازار اولیه (Primary Market)

بازاری است که در آن دارایی‌های مالی خود با منابع بلندمدت را می‌توانید مبادله کنید. در این بازار، فروشنده اوراق بهادار با فروش این اوراق، وجه مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

بازار ثانویه (Secondary Market)

در این بازار، اوراق بهاداری که قبلاً منتشر شده، خرید و فروش می‌شوند. این بازار، سبب می‌شود که افراد از فروش اوراق خود و تبدیل آن به نقدینگی اطمینان یابند؛ همچنین این بازار، قیمت سهام‌های منتشر شده به عنوان عرضه اولیه را نیز مشخص می‌کند.

بازار ثانویه به دو دسته تقسیم می شود:

بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار (Stock Market)

بازار رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه مؤسسات دولتی و خصوصی انجام می‌شود. بازار بورس اوراق بهادار نیز در این بازار قرار می‌گیرد. قیمت سهام در این بازار، با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

بازار فرابورس (Over the Center Market)

دومین بازار سرمایه ایران، بازار فرابورس می‌باشد. این بازار همانند بازار بورس است، با این تفاوت که شرایط پذیرش در آن راحت تر از بازار بورس می‌باشد. این بازار به چهار دسته بازارا ول، بازار دوم، بازار پایه (زرد، نارنجی و قرمز) و بازار سوم تقسیم می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازار فرابورس و تفاوت آن با بازار بورس به مقاله تفاوت بورس و فرابورس مراجعه کنید.

3-بازارهای مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی

بازار پول

بازار پول، بازاری برای داد و ستد پول و ديگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک به پول (كه سررسيد كمتر از يك سال دارند) می باشد؛ همچنین از بازار پول، می‌توان با عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با ریسک کم در عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی بالا نام برد.

در ادامه بازار پول را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1 – بازار سرمایه (Capital market)

2 – بازار پولی (Money market)

بازار سرمایه (Capital market)

بازار سرمایه، نمونه‌ای از بازارهای مالی است که در آن داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و همچنین دارایی‌های که سررسید ندارند، انجام می‌شود. بازار سرمایه از مهمترین بازارها برای پس‌انداز و تأمین سرمایه شرکتها می‌باشد. از متداول‌ترین شکل مبادله مالی در بازار سرمایه، تامین مخارج مالی دولت می‌باشد.

ابزارهای بازار سرمایه

بازار سرمایه از دو ابزار برای داد و ستد استفاده می‌کند: ابزارهای تامین مالی دراز مدت و ابزارهای ویژه مدیریت خطر

ابزارهای تامین مالی دراز مدت

این ابزارها در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه هرکدام را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

سهام: بخشی از دارایی‌های یک شرکت یا واحد تولیدی است که دارندگان آن به اندازه سهمی که خریداری کرده اند، مالک آن شرکت می‌شوند.

سهام عادی: نوعی ابزار سرمایه‌گذاری است که نشانگر مالکیت دارندگان آن می‌باشد و به دو دسته سهام بانام و سهام بی نام تقسیم می‌شود.

سهام ممتاز: اوراق بهاداری است که دارندگان آن با توجه به درآمد و دارایی شرکت، در آن شریک می‌شوند. زمانی که قیمت سهام عادی بیشتر باشد، این سهام انتشار پیدا می‌کند.

اوراق قرضه: اسنادی هستند که به موجب آن، شرکت موظف است سالانه، سودی را به دارندگان آن پرداخت کرده و در زمان سررسید، اصل مبلغ را پرداخت کند.

اوراق مشارکت: اوراقی با سود علی‌الحساب است که در آن، شرکت متعهد می‌شود طی زمان مشخصی، سود و اصل پول را پرداخت کند.

ابزارهای ویژه مدیریت خطر

مقابله با ریسک ناشی از نوسانات قیمتی از کارکردهای مهم بازار سرمایه است. این کارکرد از طریق به‌ کارگیری ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتق انجام می‌شود. معامله ‌گران این ابزارها، با پذیرش هزینه‌ای کم، از ریسک زیاد نوسان قیمت جلوگیری کرده و آن را به سایر سرمایه‌گذاران منتقل می‌کنند.

از مهمترین ابزارهای مشتق بازار سرمایه که جزء بازارهای مالی می‌باشد، می توان به قرارداد اختیار معامله اشاره کرد. اختیار معامله، قراردادی بین خریدار و فروشنده است. در این قرارداد، خریدار حق خرید یا فروش مقداری معینی از دارایی درج شده در قرارداد را دارد. به عبارت دیگر، در این قرارداد، خریدار به ازای پرداخت هزینه حق معامله، دارایی درج شده در این قرارداد را خریداری کرده و در زمان مشخص و به قیمت تعیین شده، حق خرید و فروش آن را دارد.

از دیگر ابزارهای مشتق بازار سرمایه می‌توان به قرارداد تحویل آتی اشاره کرد. در این قرارداد، تحویل کمیت و کیفیت مشخصی از یک کالا با قیمت و زمان مشخص، تنظیم می‌شود. همچنین طبق این قرارداد، خریدار، مقدار مشخصی از یک کالا را با قیمت معینی از فروشنده تحویل می‌گیرد و فروشنده متعهد می‌شود این کالا را در زمان مشخص به خریدار تحویل دهد. تسویه قراردادهای آتی به صورت تحویل فیزیکی کالا می‌باشد‌.

بازار پولی (Money market)

بازاری است که در آن به داد و ستد پول و دارایی‌های دیگر (که سررسید آنها کمتر از یک سال است) می‌پردازند؛ همچنین ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک کم و نقدشوندگی بالا نیز می‌باشد. این بازار با استفاده از ابزارها امکان نقدشوندگی را در مدت کم و به میزان مطلوب برای اشخاص و معامله گران فراهم می‌کند.

محل خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نشده است. بطور کلی بانکها و موسسات غیر بانکی که در آنها داد و ستد ابزارهای مالی انجام می‌شود، بازار پول را تشکیل می‌دهند.

نهادهای بازار پول

بانک مرکزی و دیگر بانکها از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. علاوه بر بانکها، شرکتهای تجاری، موسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران نیز در این بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند.

ابزارهای بازار پول

اسناد خزانه: اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر می‌شوند و سررسید آنها سه ماه، شش ماه و یا یک سال می‌باشد. این اسناد هنگام فروش، کمتر از قیمت اسمی به فروش می رسند. این اوراق توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اسناد خزانه، دارای ریسک کمتری هستند. در نتیجه، موسساتی که به دنبال سرمایه‌گذاری موقت در مکانی مطمئن هستند، این اسناد را خریداری می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله اسناد خزانه را مطالعه نمایید.

پذیرش بانکی: از جمله ابزارهای قدیمی و کوچک (به لحاظ حجم و مبلغ) پذیرش بانکی می‌باشد. این ابزار برای تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده ‌ند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اوراق تجاری: اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید کمتر از یک سال می‌باشند. این اوراق، توسط شرکتهای مالی و غیرمالی منتشر می‌شوند. اوراق تجاری، روشی برای تأمین مالی شرکتها و همچنین به عنوان سرمایه میان مدت و کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گواهی سپرده: از جدیدترین و مهمترین ابزارهای بازار پول و همچنین از مهمترین منابع تأمین مالی بانکهای تجاری به شمار می‌رود. در واقع، گواهی سپرده سندی است که توسط بانک منتشر می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری دو مزیت عمده دارد:

 1. سرمایه‌گذار می‌تواند بازده پول خود را به دقت محاسبه کند.
 2. زمان سررسید اصل و بهره گواهی نیز مشخص است.

گواهی‌های سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شوند. دارنده گواهی سپرده قابل‌ معامله، می‌تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار به فروش برساند. به همین دلیل، این گواهی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. گواهی‌های غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آنها در صورت نیاز به وجه نقد، تنها با مراجعه به موسسه سپرده‌پذیر ساعات رسمی دادوستد و با پرداخت جریمه در نظر گرفته، می‌توانند سپرده خود را از مؤسسه خارج کنند.

ساختار بازار سرمایه کشور

ساختار بازار سرمایه به زیرمجموعه های زیر تقسیم می‌شود:

 1. سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. شورای عالی بورس
 3. شركت بورس اوراق بهادار
 4. شركت بورس كالای ايران
 5. شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه
 6. نهادهای مالی شركت مديريت فناوری بورس تهران

1.سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین نهاد مربوطه به بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. این سازمان در سال ۱۳۴۰ تأسیس شد و مؤسسه‌ای غیردولتی است که دارای حقوقی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سایر درآمدها اداره می‌شود.

2. شورای عالی بورس و اوراق بهادار

شورای عالی بورس و اوراق بهادار، برای ساماندهی و توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین نظارت عالیه بر اجرای قانون بورس و اوراق بهادار، تشکیل شده است.

از وظایف مهم شورای عالی بازار سرمایه می‌توان به تصویب سیاستهای کلان و خط مشی بازار و همچنین اعمال نظارت بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد.

3.شركت بورس اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ با عنوان ابزارهای متکی به بازار آزاد تأسیس شد. این شرکت به منظور تشویق بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد تشکیل شد. مأموریت اصلی این شرکت، ایجاد بازاری منصفانه و شفاف با ابزارهای متنوع می‌باشد؛ همچنین نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

4.شركت بورس كالای ايران

شرکت بورس کالای ایران در مهر ماه سال 1386 با ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی، فعالیت خود را آغاز کرد. این بازار به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1- بازار فیزیکی : ساعات رسمی دادوستد در این بازار، انواع کالاهای قابل عرضه در بورس کالا مانند: مواد پتروشیمی، مواد شیمیایی، انواع مس، انواع مقاطع آهنی و. عرضه می‌شود.

2- بازار فرعی: کالاهایی مانند: ضایعات فلزی، املاک و . که در بازار فیزیکی پذیرش نمی‌شوند، در این بازار عرضه می‌گردند.

3- بازار مشتقه: در این بازار، قراردادهای اختیار معامله و آتی (که از نمونه های آن می‌توان به آتی سکه و آتی زعفران اشاره کرد) معامله می‌شود.

4- بازار مالی: این بازار که قراردادهای سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری کالایی و… در آن داد و ستد می‌گردد، نمونه ای از بازار بورس کالا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس کالا به مقاله چگونه وارد بورس کالا شویم مراجعه کنید.

5.شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه

سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، شرکتی است که امور مربوط به ثبت،‌ نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد. این شرکت از طریق افزایش کارایی پایاپای، تسویه معاملات و کاهش هزینه های معاملاتی، نقش مهمی برعهده دارد.

نرم افزار موبایلی شیپور، برای سهولت در دادوستد آنلاین رونمایی شد

نرم افزار موبایلی شیپور، برای سهولت در دادوستد آنلاین رونمایی شد

نرم افزار موبایلی دادوستد آنلاین «شیپور» برای سیستم عامل‌های اندروید و آی‌او‌اس اپل به صورت رسمی رونمایی شد. «رضا اربابیان» مدیرعامل شرکت «نت تجارت اهورا» طی مراسمی با حضور اصحاب رسانه اولین نرم افزار موبایلی شیپور را برای تمامی کاربران دیجیتالی رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار زومیت, «رضا اربابیان» مدیرعامل شرکت «نت تجارت اهورا» طی مراسمی با حضور اصحاب رسانه اولین نرم افزار موبایلی شیپور را برای تمامی کاربران دیجیتالی رونمایی کرد.

وی در ابتدای سخنرانی خود را با اشاره به فعالیت شرکت شیپور در زمینه خریدوفروش آنلاین و سهولت دادوستد کاربران در فضای مجازی گفت:

کاربران دیجیتالی حوزه ‌آی‌تی با درج آگهی‌ می‌توانند به صورت رایگان در این نرم‌افزار محصول خود را بفروشند یا به جست و جوی کالای مورد نظر خود در گروه های کالایی مختلف بپردازند.

در بازار آشفته دیجیتال کشور، خریدوفروش ساعات رسمی دادوستد و آگهی آنلاین سایت شیپور کمک شایانی به کاربران کرده، چرا که در این سایت دلال‌ها حذف شدند‌ و افراد می‌توانند به صورت مستقیم بدون واسطه‌ها به خرید و فروش بپردازند.

sheypoor

وی با اشاره به خریدوفروش و عمر طولانی آگهی های آنلاین گفت:

نیازمندی‏های چاپی کوتاه مدت هستند و همچنین ارتباط با فروشنده از طریق تلفن صورت می ‎گیرد و آگهی نیز به شکل متنی خواهد بود اما با استفاده از این نرم افزار می توان به صورت مستقیم و باقرار دادن عکس و تمامی مشخصات به راحتی کالای مورد نظر را به معرض فروش و یا جست و جو گذاشت.

مدیرعامل شرکت «نت تجارت اهورا» افزود:

به دلیل حایز اهمیت بودن دسترسی و استفاده کاربران از نرم افزارهای موبایلی, شیپور توانسته به عنوان اولین فضای دادوستد رایگان, نرم افزار خود را برروی تمامی موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها ارایه کند.

از مزایای نرم افزار موبایلی شیپور می توان به دسترسی راحت کاربران به درج آگهی, دسته بندی متنوع گره های طبقه بندی, جستجوی پیشرفته, فضای کاربری راحت و غیره اشاره کرد.

اربابیان در پایان سخنرانی خود تصریح کرد: «این نرم افزار که مختص اندروید و سیستم عامل iOS اپل است علاوه بر سایت شیپور در دو بازارچه مایکت برای اندروید و سیبچه برای دستگاه‌های اپلی قابل دسترسی است و کاربران می توانند برای دانلود این نرم افزار بر روی موبایل خود به این بازارچه‌های نرم افزاری مراجعه کنند.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.