فرمول تحلیل نقطه سر به سر


Read More

Tag: محاسبه نقطه سر به سردر طرح توجیهی

بدست آوردن نقطه سر به سر

8 مه 2017 … نقطه‌ی سر به سر در اقتصاد، به نقطه‌ای گفته می‌شود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی با هم برابر می‌شوند و از آن نقطه به بعد، می‌توان به سوددهی رسید.

نقطه سر به سر و تحلیل نقطه سر به سری – پایگاه اطلاع رسانی صنعت

محاسبه ی نقطه ی سر بسری و تحلیل نفطه سر به سری می تواند نقش بالایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.

نقطه سربه سر در حسابداری محاسبه نقطه سربه سر مشاورین تهران و …

رابری درنقطه ی درامدها و هزینه ها ویا یکی بودن ورودی و خروجی نقطه سربه سر در حسابداری نامیده میشود. درنقطه سربه سر در حسابداری هیچ سود ویا زیانی وجود …

تحلیل نقطه سر فرمول تحلیل نقطه سر به سر به سر در طرح توجیهی – سپینود شرق

اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.

آموزش حسابداری نقطه سر به سر(Break-Even Point) – کاناز اسپید

آموزش حسابداری نقطه سر به سر(Break-Even Point) را برای کاربران سایت تهیه کرده ام. همانطور که می دانید نقطه سر به سر یکی از فرمول تحلیل نقطه سر به سر مباحث مهم در تجزیه و تحلیل مالی و …

روش محاسبه نقطه سر به سر تک و چند محصولی – حسابداری دولتی

2 دسامبر 2012 … تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به منظور تعیین هدفهای فروش در بنگاه های تولید و اقتصادی یکی از تکنیکهایی است که بسیار حایز اهمیت می باشد.

نقطه سر به سر در حسابداری چیست و چگونه محاسبه می شود + مثال عملی …

29 مارس 2018 … نقطه سر به سر، معرف مقدار فروش با محاسبه‌ی واحد (کمیت) یا درآمدی (فروش) است که تمامی هزینه‌های انجام گرفته، شامل هزینه‌های ثابت و متغیر را پوشش …

تحليل نقطه سر به سر

به نام خدا. فصل دوم. مقدمه، تعاريف و مفاهيم پايه موجودی. انواع موجود يها. هزينه هاي موجودی. نقطه سر به سر. موجودیInventory) ). كميتي از كالا يا مواد اوليه كه در سازمان براي مدت …

نقطه سربه سر و حاشیه فروش – گروه مالی ارقام محاسب

نقطه سربه سر و حاشیه فروش-حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش … با در اختیار داشتن نسبت حاشیه فروش می توان مبلغ فروش در نقطه سربسر را بدست آورد:.

مدیریت مالی – تحلیل نقطه سربه سر

نقطه سربه سر در اين حالت به طريق جبري به صورت زير محاسبه مي شود: … و با بدست آوردن نرخ فروش محصول خود در بازار از فرمول زیر می تواند تعداد در نقطه سر به سر را …

لینک دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ. F. = ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ. P. = ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ. V. = ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي فرمول تحلیل نقطه سر به سر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ. ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد: را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد = ﻗﯿﻤﺖ. ﻓﺮوش. ﯾﮏ.

نحوه محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر ستاره

1 ژوئن 2018 … نقطه سر به سر عبارت است از نقطه‌ای که در آن هزینه‌ها و درآمد‌ها برابر می‌شوند. در واقع در این نقطه هیچ سود و یا زیانی اتفاق نمی‌افتد. این ضریب برای تجار …

تحلیل نقطه سربسر

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻂﻪ ﺳﺮﺑﻪ. ﺳﺮ. از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ. ﺛﺎﺑﺖ. و ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﻆﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ …

محاسبه نقطه سر به سردر شرکت هاي ليزينگ

مديران شرکت براي مطالعه و بررسي رابطه بين فروش و سود خالص از روش شناخته شده اي به نام تجزيه و تحليل نقطه سر به سر استفاده مي کنند. با استفاده از نقطه سر به …

آموزش نقطه سر به سر در حسابداری با اکسل – آپارات

13 ا کتبر 2015 … کاناز اسپید(آموزش حسابداری مالیاتی) در این فیلم به آموزش نقطه سربه سرومحاسبه آن با اکسل پرداخته شده است. به علت تغییرات سایت اپارت ممکن …

بخش یازدهم – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات …

27 فوریه 2016 … در چنین مواردی، اگر بتوان اقلام ثابت بهای تمام شده مربوط به هر یک از محصولات را مشخص کرد، به آسانی می توان نقطه سر به سر را برای هر یک از …

Break-Even Analysis

6, خروجی 1: در این صفحه نمودار نقطه سر به سر، مقدار آن، کل هزینه و درآمد نمایش داده می … علاوه بر محاسبه نقطه سر به سر(میزان فروشی که سود در آن صفر است)، به شما در …

Accounting Data Center – نقطه سر به سر چیست؟

نقطه سر به سر چیست؟ حتماً تا به حال نقطه سر به سر را زياد شنیده اید، نقطه سر به سر که با BEP نشان داده می شود برگرفته از کلمات Break Even Point است. نقطه سر …

فرمول نقطه سر به سر و تجزيه و تحليل آن – مادسیج

26-نحوه بدست آوردن ارزش فروش فرضی در نقطه تفکیک; در روش ارزش خالص باز …. انحرا ف هزینه سر بار متغیر; هزینه سربار متغیر واقعی در طی دوره مالی به حساب …

محاسبه نقطه سر به سردر شرکت های لیزینگ – راسخون

با توجه به بررسی های به عمل آمده در منابع کتابخانه ای موجود روش مدونی برای محاسبه نقطه سر به سر برای شرکت های خدماتی وجود ندارد. از آنجا که شرکت های لیزینگ ماهیت …

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر – من مدیر

چه زمانی فروش شما سود و چه زمانی ضرر محسوب میشود؟ برای پاسخ به این سوال میتوان از ابزاری به نام نقطه سر به سر و یا Break Even Point استفاده کرد. این نقطه، نقطه …

روش محاسبه قیمت تمام شده و فروش محصول

30 مه 2015 … در این گزارش چگونگی تعیین هزینه‌های یک محصول برای تعیین نقطه سر به‌سر ارائه شده است. با بدست آوردن نقطه سر به‌سر می‌توان نقطه آغازی برای …

نقطه سر به سر – فصلنامه تازه‌های اقتصاد

نشان می دهد. کســری تراز حســاب جاری غیرنفتی نیــز طی دوره مذکــور به طور. متوسط ســاالنه 6 درصد افزایش داشته که بیانگر متوسط رشد سرانه8/9. نقطه سر به سر.

لیزینگ صنعت و معدن جزییات ارائه مدل محاسبه نقطه سر به سر در شرکت …

ارائه مدل محاسبه نقطه سر به سر در شرکت های لیزینگ. هر شرکتی در گزارشات مالی خود می کوشد تغییراتی که در میزان فروش و سود هر سهم رخ داده است و نیز علت تناسب …

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالی – مگ ایران

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالیتجزیه و تحلیل نقطه سربسر :تجزیه. تحلیل نقطه سربسر تکنیکی است که از آن طریق روابط بین هزینه های ثلبت، هزینه …

محاسبه ی نقطه ی سر بسر

نقطه سر به سر یا نقطه ای که واحد تولیدی مقداری را که باید تولید کند و همان تعداد را بر حسب قیمت بازار به فروش برساند که نه سود کند و نه زیان ببرد؛ از آنچا که برای …

نقطه سر به سر چیست؟ – تازه های حسابداری

29 ژانويه 2018 … از نظر معامله گران ابزار مشتقه نظیر اختیار خرید و فروش، نقطـه سر به سر قیمتی است که سهام باید به آن برسد تا خریداران اختیار از ضرر نجات یابند.

محاسبه نقطه سر به سر توضيحاتي در مورد… – تحریر سامانه پرداز …

محاسبه نقطه سر به سر توضيحاتي در مورد محاسبه نقطه سر به سر: drahmadia yahoo.com تجزيه و تحليل نقطه سر به سر به منظور تعيين هدفهاي فروش در بنگاههاي. ..

نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

نقطه سر به سر،به میزان تولیدی اطلاق می شود که در آن نقطه، هزینه و درآمد با هم برابر می گردد. در این نقطه فست فود یا کافی شاپ نه سودی می برد نه ضرری می کند.تعیین دقیق نقطه سربه سر کمک شایان ذکری به اتخاذ سیاست های پلکانی قیمت گذاری خواهد نمود.

البته رواج خطاهای کلیشه ای در فست فود و کافی شاپ ها از جمله:

 • ۵۰% فروش فست فود سود است
 • ۸۵% فروش کافی شاپ سود است

مانع از بهره وری و برنامه ریزی دقیق در مدیریت فست فود یا کافی شاپ گردیده است.

نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

شایان ذکر است که برخی از دوستان با خطا های فوق وارد این کسب و کار گردیده و پس از چندی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردند.

در محاسبه نقطه سر به سر بهتر است ابتدا تمامی هزینه ها را لیست نمایید:

 • هزینه اجاره مکان فست فود
 • هزینه حقوق پرسنل
 • هزینه بیمه پرسنل
 • سایر هزینه های پرسنلی از جمله نهار، شام، صبحانه و …
 • هزینه تبلیغات
 • هزینه شوینده ها
 • هزینه قبوض
 • هزینه مالیات و عوارض
 • هزینه مواد اولیه

متاسفانه در برخی از جلسات مشاوره برخی از افراد ادعا می کنند که کارشناس حرفه ای فست فود می باشند، ولی اطلاعات اولیه حسابداری را نیز ندارند. یعنی وقتی شما از آنها می پرسید وضعیت سود یک فست فود به چه نحوی است می گویند ۵۰% از فروش سود است و یا یک عدد ثابت دیگر، البته این پاسخ ساده ترین جواب موجود می باشد.

مهندس عباس حسینی

فروش نقشی تعیین کننده در میزان سود شما دارد، یعنی با افزایش فروش سود شما بالاتر می رود. سود شما از کسر هزینه مواد اولیه و مواد پخته شده یا فرآوری شده به دست می اید. به طور مثال شما یک برگر را میخرید ۱۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان نان+ ۵۰۰ سایر مواد که قیمت کل برای شما می شود ۲۰۰۰ تومان و شما این برگر را ۶۰۰۰ تومان می فروشید.

از تفاضل این عدد که ۴۰۰۰ تومان می باشد شما باید تمامی هزینه ها را پاس کنید. در یک نقطه از فروش درآمد و هزینه های شما با هم برابر می شود که به آن نقطه سر به سر می گویند. مثلا شما با فروش ۱۰۰ عدد برگر و کسب ۴۰۰۰۰۰ تومان سود روزانه می توانید تمامی هزینه های خود را پاس نمایید ولی سودی نمی نمایید. به فروش ۱۰۰ ععد برگر که تمامی هزینه های شما پاس شده است ولی شما سودی نبرده اید نقطه سر به سر می گویند.

با توجه به اینکه هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند، و هزینه های ثابت همانطور که از نامشان پیداست هزینه های ثابتی هستند و بالا نمی روند بعد از فروش ۱۰۰ عدد برگر از هر برگر شما ۴۰۰۰ تومان سود می کنید اگر:

شما ۲۰۰ برگر بفروشید ۴۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۳۰۰ برگر بفروشید ۸۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۴۰۰ برگر بفروشید ۱۲۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

می بینید که سود در این چهار حالت سود شما صفر، ۳۰%، ۴۵%، ۵۰% می باشد.

گرئه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ )با محاسبه دقیق نقطه سربه سر توان طراحی سیاستهایی بر مبنای قیمت را برای مجموعه ها دارا می باشد.

نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

نقطه سر به سر،به میزان تولیدی اطلاق می شود که در آن نقطه، هزینه و درآمد با هم برابر می گردد. در این نقطه فست فود یا کافی شاپ نه سودی می برد نه ضرری می کند.تعیین دقیق نقطه سربه سر کمک شایان ذکری به اتخاذ سیاست های پلکانی قیمت گذاری خواهد نمود.

البته رواج خطاهای کلیشه ای در فست فود و کافی شاپ ها از جمله:

 • ۵۰% فروش فست فود سود است
 • ۸۵% فروش کافی شاپ سود است

مانع از بهره وری و برنامه ریزی دقیق در مدیریت فست فود یا کافی شاپ گردیده است.

نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

شایان ذکر است که برخی از دوستان با خطا های فوق وارد این کسب و کار گردیده و پس از چندی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردند.

در محاسبه نقطه سر به سر بهتر است ابتدا تمامی هزینه ها را لیست نمایید:

 • هزینه اجاره مکان فست فود
 • هزینه حقوق پرسنل
 • هزینه بیمه پرسنل
 • سایر هزینه های پرسنلی از جمله نهار، شام، صبحانه و …
 • هزینه تبلیغات
 • هزینه شوینده ها
 • هزینه قبوض
 • هزینه مالیات و عوارض
 • هزینه مواد اولیه

متاسفانه در برخی از جلسات مشاوره برخی از افراد ادعا می کنند که کارشناس حرفه ای فست فود می باشند، ولی اطلاعات اولیه حسابداری را نیز ندارند. یعنی وقتی شما از آنها می پرسید وضعیت سود یک فست فود به چه نحوی است می گویند ۵۰% از فروش سود است و یا یک عدد ثابت دیگر، البته این پاسخ ساده ترین جواب موجود می باشد.

مهندس عباس حسینی

فروش نقشی تعیین کننده در میزان سود شما دارد، یعنی با افزایش فروش سود شما بالاتر می رود. سود شما از کسر هزینه مواد اولیه و مواد پخته شده یا فرآوری شده به دست می اید. به طور مثال شما یک برگر را میخرید ۱۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان نان+ ۵۰۰ سایر مواد که قیمت کل برای شما می شود ۲۰۰۰ تومان و شما این برگر را ۶۰۰۰ تومان می فروشید.

از تفاضل این عدد که ۴۰۰۰ تومان می باشد شما باید تمامی هزینه ها را پاس کنید. در یک نقطه از فروش درآمد و هزینه های شما با هم برابر می شود که به آن نقطه سر به سر می گویند. مثلا شما با فروش ۱۰۰ عدد برگر و کسب ۴۰۰۰۰۰ تومان سود روزانه می توانید تمامی هزینه های خود را پاس نمایید ولی سودی نمی نمایید. به فروش ۱۰۰ ععد برگر که تمامی هزینه های شما پاس شده است ولی شما سودی نبرده اید نقطه سر به سر می فرمول تحلیل نقطه سر به سر گویند.

با توجه به اینکه هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند، و هزینه های ثابت همانطور که از نامشان پیداست هزینه های ثابتی هستند و بالا نمی روند بعد از فروش ۱۰۰ عدد برگر از هر برگر شما ۴۰۰۰ تومان سود می کنید اگر:

شما ۲۰۰ برگر بفروشید ۴۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۳۰۰ برگر بفروشید ۸۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۴۰۰ برگر بفروشید ۱۲۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

می بینید که سود در این چهار حالت سود شما صفر، ۳۰%، ۴۵%، ۵۰% می باشد.

گرئه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ )با محاسبه دقیق نقطه سربه سر توان طراحی سیاستهایی بر مبنای قیمت را برای مجموعه ها دارا می باشد.

تجزیه و تحلیل نوار نقاله مارپیچی و محاسبه

نوار نقاله در قرن نوزدهم نخستین بار و در درجه اول در استخراج سنگ معدنی استفاده شده است. کانوایر در آن زمان برای بارگیری ریل های واگن قطار با حداکثر کارایی مورد استفاده قرار می گیرد. تسمه نوار نقاله امروزه در بسیاری از .

Read More

برنامه محاسبه توان نوار نقاله برای فله

نوار نقاله برای مواد فله رایگان دانلود کتاب . اصل پیچ تجزیه و تحلیل طراحی نوار نقاله و محاسبات آموزش نوار . . نوار نقاله پیچ محاسبه پی دی اف انواع پی

Read More

رکوردها؛ نوارنقاله لوله ایی با ظرفیت 5500 تن در .

2021-4-30 متغیرهای مختلفی برای مقایسه هزینه های نوار نقاله لوله با هزینه کامیون یا قطار لازم است ، به عنوان مثال هزینه حمل و نقل به ازای هر تن ، حجم ماده ای که باید در یک بازه زمانی مشخص جابجا شود و همچنین هزینه های سرمایه گذاری .

Read More

محاسبه کشش های وارد بر نوار نقاله و محاسبه توان .

نیک صدرا صنعت (تلفن:02188860032) مرکز تخصصی و وارد کننده مستقیم بلبرینگ و رولبرینگ با برندهای معتبر جهانی,,این نکته د رمحاسبه کشش های وارد بر نوار نقاله و محاسبه توان موتور حائز اهمیت است که ، تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر .

Read More

نحوه طراحی یک سیستم نوار نقاله

تجزیه و تحلیل خودکار کارخانه cyanidation طلا 2000tpd آفریقای غربی تجزیه و تحلیل خودکار . تسمه نقاله اصول محاسبه و طراحی, اصول و نحوه طراحی یک, دانلود مقاله اصول و نحوه طراحی یک سیستم , طراحی نوار .

Read More

طراحی و محاسبات سیستم نوار نقاله (Conventional Belt Conveyors)

طراحی و محاسبات سیستم نوار نقاله (Conventional Belt Conveyors) مقدمه: مناسب دیدم که در ابتدا دورنمایی از کل کار را ترسیم کنم و سپس وارد جزئیات شوم. بطور کلی برای طراحی یک سیستم مجموعه ای از فعالیتها و مراجع .

Read More

طراحی نوار نقاله رایگان و یا کتاب

نوار نقاله یا کانوایر - harajee نوار نقاله تسمه , متداولترین نوع نوار نقاله در صنایع و معادن فرمول تحلیل نقطه سر به سر نوارهای مسطح یا معمولی هستند چت آنلاین تسمه نقاله در - ircrush تسمه نقاله در گودال - سنگ شکن سنگلودر - مرد ماشینی - Google Sites - Free websites and.

Read More

نوار نقاله توزین وزن,قیمت پایین نوار نقاله .

ظرفیت تولید مواد: لوله غلتکی با استفاده از لوله ERW و شافت غلتک با استفاده از شافت کشش سرد. لوله و شافت به فرمول تحلیل نقطه سر به سر طور خاص برای غلتک نوار نقاله استفاده می شود. تحمل شفت برای نصب یاتاقان در -0.01mm تا +0.01mm بیمه می شود.

Read More

برنامه محاسبه توان نوار نقاله برای فله

نوار نقاله برای مواد فله رایگان دانلود کتاب . اصل پیچ تجزیه و تحلیل طراحی نوار نقاله و محاسبات آموزش نوار . . نوار نقاله پیچ محاسبه پی دی اف انواع پی

Read More

طراحی و محاسبات سیستم نوار نقاله (Conventional Belt Conveyors)

طراحی و محاسبات سیستم نوار نقاله (Conventional Belt Conveyors) مقدمه: مناسب دیدم که در ابتدا دورنمایی از کل کار را ترسیم کنم و سپس وارد جزئیات شوم. بطور کلی برای طراحی یک سیستم مجموعه ای از فعالیتها و مراجع .

Read More

مبانی طراحی ، تعمیر و نگهداشت نوار نقاله های .

عیب یابی دستگاه نوار نقاله و راههای چاره آنها49 فصل 8. 54 طراحی برخی قسمتهای ماشین نقاله. 54 محاسبه فاصله درام سر تا آخرین هرزگرد در نوارهای ناودانی. 56 فصل 9. 58 نمایش استاندارد نوار نقاله و جداول .

Read More

نحوه طراحی یک سیستم نوار نقاله

تجزیه و تحلیل خودکار کارخانه cyanidation طلا 2000tpd آفریقای غربی تجزیه و تحلیل خودکار . تسمه نقاله اصول محاسبه و طراحی, اصول و نحوه طراحی یک, دانلود مقاله اصول و نحوه طراحی یک سیستم , طراحی نوار .

Read More

کانوایر یا سیستم های انتقال (نقاله)، کاربرد و .

2022-4-4 کانوایر یا سیستم‌های انتقال مواد (نقاله)، کاربرد و انواع آن کانوایر (نقاله یا نوار نقاله) جزئی از مجموعه تجهیزات مکانیکی است که امکان انتقال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر را فراهم می‌کند. . کانوایرها کاربرد ویژه‌ای در .

Read More

نوار نقاله توزین وزن,قیمت پایین نوار نقاله .

ظرفیت تولید مواد: لوله غلتکی با استفاده از لوله ERW و شافت غلتک با استفاده از شافت کشش سرد. لوله و شافت به طور خاص برای غلتک نوار نقاله استفاده می شود. تحمل شفت برای نصب یاتاقان در -0.01mm تا +0.01mm بیمه می شود.

Read More

طراحی نوار نقاله رایگان و یا کتاب

نوار نقاله یا کانوایر - harajee نوار نقاله تسمه , متداولترین نوع نوار نقاله در صنایع و معادن نوارهای مسطح یا معمولی هستند چت آنلاین تسمه نقاله در - ircrush تسمه نقاله در گودال - سنگ شکن سنگلودر - مرد ماشینی - Google Sites - Free websites and.

Read More

تحلیل واریانس (Anova) — مفاهیم و کاربردها (+دانلود .

تحلیل واریانس (Anova) — مفاهیم و کاربردها (+دانلود فیلم آموزش رایگان) یکی از ابزارهای پرکاربرد در آزمون فرض و تحقیقات آماری، «تحلیل واریانس» (Analysis of Variance) است. در این روش سعی بر این است که اختلاف .

Read More

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری آموزش .

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری یکی از کاربردی ترین مباحث مهندسی صنایع درحوزه کیفیت می باشد که توجه ویژه ای به آن در صنعت شده است. سرپرست کنترل کیفیت در هر سازمان وظیفه طراحی فرآیند کنترل کیفیت ، طرح های کنترلی مواد .

Read More

بخش هشتم- انواع تجزیه و تحلیل های C.V.P مورد نیاز .

بخش هشتم- انواع تجزیه و تحلیل های C.V.P مورد نیاز مدیریت. اگرچه محاسبه نقطه سر به سر و دستیابی به آن مطلوب است، اما نمی تواند فرمول تحلیل نقطه سر به سر هدف نهایی یک واحد تولیدی و انتفاعی باشد. سرمایه گذاران در این گونه .

Read More

نوار نقاله -نوار نقاله بارگیری -بالابر گونی .

نوار نقاله بارگیری تاشو نوار نقاله بارگیری تاشو با طول 5 متر به عرض 60 سانتی متر جهت تخلیه و بارگیری ماشین های 6 چرخ و خاور با امکان تاشدن از هر دوطرف نوار نقاله و تبدیل نوار 5 متری به نوار نقاله 3 .

Read More

کنترل نمودار تسمه نقاله

کیفیت ساخت بالا و مقاوم در برابر ضربه دارای موتور دینامی و بی صدا طول نوار سنباده: 15 سانتی‌متر عرض نوار سنباده: 200 سانتی‌متر ابعاد نوار: 15.2*200 سانتی‌متر مجهز به دو عدد میزکار زاویه پذیر تا 45 درجه دارای تسمه نقاله با .

Read More

نقطه سر به سر چیست و نحوه محاسبه آن بیلاود .

2021-9-6 آیا در حال نوشتن بیزینس پلن و تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی خود هستید؟ آیا نحوه محاسبه نقطه سر به سر آشنا نیستید، در این مقاله به بررسی فواید، کابردها و روش

Read More

انواع نوار نقاله پی دی اف

نوار pvc, روکش pvc, روکش و نوار پی وی سی - آسونوار نوار pvc ( نوار پی وی سی ) تقریبا می توان گفت همه ما در خانه خود به ویژه آشپزخانه از انواع کابینت ها و سرویس های چوبی و ام دی اف استفاده می کنیم و دیده ایم که لبه های ام دی اف ها و .

Read More

کنترل کیفیت و اصول بازرسی در جوشکاري/ضرورت و .

شرکت امید عمران سهند سازنده تخصصی انواع نوار نقاله و کانوایر نسبت به زمینه کاری شما تلفن تماس با دفتر فروش: 04134316055 04134316056 ما معتقدیم فروش پایان معامله نیست، بلکه آغاز تعهد است

Read More

پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل .

2022-4-2 نحوه محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال پیوت در تحلیل تکنیکال را می‌‌‌توان به نمودار تحلیل اضافه کرد و پس از آن سطوح حمایت و مقاومت خود را نشان خواهند داد. در این‌‌‌جا نحوه محاسبه پیوت را شرح می‌‌‌دهیم.

Read More

تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی (بخش سوم) + PDF

2021-1-16 تجزیه و تحلیل انحراف از بودجه مهم‌ترین اطلاع برای مدیران یک مجموعه برای تصمیم‌گیری درست است. بررسی انحراف از هزینه متغیر و ثابت، تجزیه و تحلیل گزارش مالی مثال 2: اطلاعات شرکت کابل سازی جهت محاسبه انحراف از بودجه

Read More

تجزیه و تحلیل صورت های مالی – محاسب یار مرجع .

2018-12-20 فرمول تحلیل نقطه سر به سر تجزیه و تحلیل صورت های مالی استفاده کنندگان از صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند(سهامداران، اعتبار دهندگان،بانکها) این اشخاص برای اینکه بهترین استفاده را از صورتهای مالی رو ببرند باید توانایی .

Read More

محاسبه آنلاین حجم نمونه فرمول کوکران cochran formula

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران cochran formula محاسبه حجم نمونه در استنباط آماری و یافته‌ها بسیار حائز اهمیت است. محققان از طریق نمونه می‌توانند در رابطه با ویژگی های جامعه نتیجه گیری کنند.

Read More

محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها)

محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها) چندک ها مقادیری از متغیر هستند که دامنه تغیرات را به فاصله های چندکی مورد نیاز تقسیم می کنند به طوری که فراوانی ها در هریک از این فواصل درصد معینی از .

فرمول تحلیل نقطه سر به سر

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها:

در گزارش سود و زیان، عملکرد مالی شرکت در یک دوره مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد. از آنجا که سودآوری شرکت یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده ارزش شرکت است، برای تجزیه و تحلیل سود باید عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این تجزیه و تحلیل می توان از رویکردهای نقطه سربه سر و تجزیه و تحلیل اهرم ها استفاده کرد.

در رویکرد نقطه سر به سر چگونگی ارتباط بین فروش، هزینه ها و میزان سودآوری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در تجزیه و تحلیل اهرم ها، چگونگی تغییر در سود عملیاتی یا سود خالص در مقابل تغییر در فروش مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین با تحلیل اهرم ها می توان میزان ریسک تجرای یا ریسک مالی را اندازه گیری کرد.

نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت، سود هر سهم ( EPS ) است که برای محاسبه آن ابتدا سود قبل از بهره و ملایات ( EBIT ) محسابه می شود، سپس با لحاظ کردن هزینه بهره و مالیات و سود یهام ممتاز، سود هر سهم محاسبه می گردد. در این تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده از نقطه سر به سر و درجه اهرم عملیاتی عوامل مؤثر بر تغییرات سود قبل از بهره و مالیات مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس قسمت دیگر صورت حساب سود و زیان یعنی قسمت مالی آن که چگونگی ارتباط سود هر سهم و سود قبل از بهره و مالیات را بیان می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر:

در تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر روابط متقابل بین فروش، هزینه ها و سود مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در یک رابطه کلی، سود با فروش رابطه مستقیم و با هزینه ها رابطه عکس دارد.

تجزیه و تحلیل هزینه ها:

یکی از طبقه بندی های هزینه ها، تفکیک آنها به هزینه های ثابت ، متغیر و نیمه متغیر است.

هزینه ثابت: هزینه هایی که با تغییر در سطوح مختلف تولید تغییری در این هزینه ها ایجاد نمی شود (مانند هزینه اجاره).

هزینه های متغیر: برخی از هزینه های شرکت است که مقدار آن در سطوح مختلف تولید متفاوت است و متناسب با افزایش سطح تولید مقدار کل آن افزایش می یابد (مانند هزینه مواد مصرفی).

هزینه متغیر کل عبارتست از حاصلضرب هزینه متغیر واحد در تعداد تولید.

در صورتی که با افزایش سطح تولید هزینه متغیر واحد ثابت باشد نمودار آن (الف) و در صورتی که با افزایش تولید هزینه متغیر واحد کاهش یابد (ب) و در صورتی فرمول تحلیل نقطه سر به سر که هزینه متغیر واحد افزایش یابد به صورت شکل (ج) خواهد بود.

هزینه های نیمه متغیر: هزینه های نیمه متغیر هزینه هایی هستند که از دو جزء تشکیل شده اند که یک جزء آن ثابت و جزء دیگر آن متغیر است (مانند هزینه نگهداری و تعمیرات).

هزینه کل: حاصل جمع هزینه های متغیر و هزینه ثابت هزینه کل است.

در این نمودار اگر تعداد تولید Q باشد، هزینه ثابت Qa و هزینه های متغیر Qb و هزینه کل Qm خواهد بود. شیب نمودار هزینه کل برابر با شیب نمودار هزینه متغیر است.

تجزیه و تحلیل فروش:

درآمد حاصل از فروش عبارت است از تعداد محصول فروش رفته ضرب در بهای فروش هر واحد. بنابراین تغییر واحد در درآمد فروش متأثر از فرمول تحلیل نقطه سر به سر تغییر در تعداد فروش یا تغییر در قیمت هر واحد می باشد: اگر قیمت واحد با افزایش فروش تغییر نکند نمودار درآمد حاصل از فروش به شکل (الف) خواهد بود. در صورتی که با افزایش سطح فروش قیمت هر واحد افزایش یابد نمودار فروش به شکل (ب) و در صورتی که قیمت واحد کاهش یابد به شکل (ج) خواهد بود.

تجزیه و تحلیل تغییرات سود:

تغییرات سود ناشی از تغییرات فروش و یا تغییر در هزینه ها است.

K : مبلغ سود ؛ P : قیمت هر واحد کالا ؛ Q : تعداد فروش یا تولید ؛ V : هزینه متغیر واحد ؛ F : هزینه ثابت.

در تجزیه و تحلیل سود دو حالت در نظر گرفته می شود:

حالت 1 : در صورتیکه با افزایش تعداد فروش هزینه متغیر واحد و قیمت واحد ثابت بمانند که در این صورت روابط خطی است و نمودار آن به شکل زیر است.

نمودار فوق نشان می دهد در شرایطی که تعداد فروش است زیان ایجاد می کند، اگر تعداد به برسد در نقطه سر به سر است (هزینه مساوی درآمد) و در سود ایجاد می شود.

در صورتی که باشد ابتدا زیان خواهیم داشت، با افزایش تولید به نقطه سر به سر می رسیم و سپس با افزایش تولید شرکت به سودآوری می رسد.در صورتی که باشد، به ازای تمام مقادیر تولید زیان خواهیم داشت.

برای تعیین مقادیر سود در مقابل تغییرات تعداد فروش می توانیم از روابط زیر استفاده کنیم. (سود قبل از بهره و مالیات = K )

در صورتی که مبالغ کلی داده شود و بخواهیم مبلغ فروش را در شرایطی که K ریال سود ایجاد می کند محاسبه کنیم می توانیم از روابط زیر استفاده نماییم:

در صورتی که تعداد محصول شرکت بیشتر از یک نوع باشد می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

درصد فروش ؛ قیمت ؛ هزینه متغیر هر یک از محصولات الف، ب، ج است.

حالت 2 : اگر با افزایش تعداد فروش، هزینه متغیر واحد و قیمت هر واحد کالا کاهش می یابد و نمودار آن غیر خطی است و به شکل زیر می باشد.

1) سه منطقه سود و زیان داریم، اگر تعداد فروش کمتر از باشد زیان ؛ اگر تعداد فروش بین و باشد سود و اگر تعداد فروش بیشتر از باشد زیان خواهیم داشت.

2) معمولاً دو نقطه سر به سر داریم ( و ).

3) حداکثر سود در شرایطی است که تعداد فروش بین دو نقطه سر به سر باشد و شیب دو خط TC و TR مساوی باشند و یا به عبارتی درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی است ( MR=MC ).

تجزیه و تحلیل اهرم ها:

با تغییر در مقدار فروش، سود عملیاتی و سود هر سهم تغییر می کنند. می خواهیم مطالعه کنیم تغییر در سطح فروش چقدر تغییر در سود عملیاتی ایجاد می کند و با تغییر سود عملیاتی چه تغییری در سود هر سهم ایجاد می شود؟ چگونگی این تغییرات بستگی به ساختارها (ترکیب هزینه ثابت و هزینه های متغیر) همچنین میزان هزینه های ثابت مالی مانند هزینه وام و سود سهام ممتاز که ناشی از ساختار سرمایه است، می باشد.

اهرم در نتیجه استفاده بیشتر از وجوه یا داریی ثابت است که برای افزای بازده سهامداران مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش در اهرم از یکسو موجب افزایش بازده و از سوی دیگر نیز موجب افزایش ریسک خواهد شد. کاهش در اهرم نیز موجب کاهش بازده و ریسک می شود.

اهرم عملیاتی: رابطه بین سطح فروش و سود قبل از بهره و مالیات ( EBIT ) را نشان می دهد.

اهرم مالی: رابطه بین سود عملیاتی ( EBIT ) و سود هر سهم ( EPS ) را نشان می دهد.

اهرم مرکب: رابطه بین سطح فروش و سود هر سهم ( EPS ) را نشان می دهد.

درجه اهرم عملیاتی:

درجه اهرم عملیاتی عبارت است از درصد تغییر سود قبل از بهره و مالیات در مقابل یک درصد تغییر در فروش.

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی می توان از روابط زیر استفاده کرد:

رابطه فوق بیانگر تغییر درجه اهرم عملیاتی (متغیر وابسته) در مقابل تغییر در تعداد فروش است یعنی در سطوح مختلف فروش درجه اهرم عملیاتی متفاوت است.

می توان نتایج زیر را از رابطه فوق بدست آورد:

1) با افزایش تعداد فروش درجه اهرم عملیات کاهش می یابد. (تابع OL تابعی نزولی است).

2) اگر تعداد فروش صفر باشد، درجه اهرم عملیاتی صفر است.

3) اگر تعداد فروش کمتر از نقطه سر به سر باشد، درجه اهرم عملیاتی منفی است.

4) اگر تعداد فروش معادل نقطه سر به سر باشد، درجه اهرم عملیاتی مساوی بی نهایت می باشد. (چون مخرج کسر مساوی صفر خواهد شد).

5) در صورتی که تعداد فروش بیشتر از نقطه سر به سر باشد درجه اهرم عملیاتی مثبت است (شرکت سودآور بوده و مخرج کسر مثبت است).

6) درجه اهرم عملیانی کلیه اعداد را می تواند اختیار کند به جز اعداد بین صفر و یک.

7) در اطراف نقطه یسر به سر درجه اهرم عملیاتی بسیار زیاد است در نتیجه ریسک تجاری نیز در چنین شرایطی بیشتر از سطوح دیگر فروش است.

8) درجه اهرم عملیاتی با هزینه ثابت رابطه مستقیم دارد، با افزایش هزینه ثابت (در صورت عدم تغییر در سایر اقلام) درجه اهرم عملیاتی افزایش خواهد یافت.

9 ) درجه اهرم عملیاتی و نقطه سر به سر عملیاتی رابطه مستقیم دارند هر چه نقطه سر به سر افزایش یابد درجه اهرم عملیاتی افزایش می یابد.

ریسک تجاری:

تغییرات سود قبل از بهره و مالیات، ممکن است ناشی از تغییرات فروش ( تغییر در تعداد یا قیمت) مبلغ هزینه و چگونگی ساختار هزینه های ثابت و متغیر باشد، آن بخش از ریسک تجاری که ناشی از چگونگی ساختار هزینه ثابت و متغیر است مربوط به ریسک تجاری است که اهرم عملیاتی ایجاد می کند، هر چه درجه اهرم عملیاتی بیشتر باشد در صورت تغییر در فروش، سود قبل از بهره و مالیات با شدت بیشتری تغییر می کند در نتیجه شرکت هایی که از درجه اهرم عملیاتی بزرگتری برخوردارند عملاً دارای ریسک تجاری بیشتری نی می باشند.

یکی از کاربردهای اهرم عملیاتی اندازه گیری خطا در پیش بینی سود عملیاتی است.

رابطه EPS – EBIT :

برای محاسبه سود هر سهم ( EPS ) ابتدا سود قبل از بهره و مالیات ( EBIT ) محاسبه شده سپس از آن مالیات و بهره را کسر می کنند، عدد حاصل سود پس از مالیات است. از سود پس از مالیات اگر سود سهام ممتاز را کسر کنیم آنچه باقی می مانند سود سهامدارن عادی است و در صورتی که سود سهامداران عادی را به تعداد سهام عادی تقسیم کنیم سود هر سهم ( EPS ) بدست می آید.

در صورتی که سود قبل از بهره و مالیات را با y نشان دهیم می توانیم بین سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم رابطه زیر را بنویسیم:

نقطه سر به سر مالی:

نقطه سر به سر مالی آن مقدار از سود عملیاتی است که به ازای آن سود هر سهم مساوی صفر خواهد شد.

درجه اهرم مالی:

درجه اهرم مالی عبارتست از درصد تغییر سود هر سهم در مقابل یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات.

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی می توان از روابط زیر استفاده کرد:

می توان نتایج زیر را از رابطه فوق بدست آورد:

1) در صورتی که هزینه ثابت مالی صفر باشد، درجه اهرم مالی مساوی 1 می باشد.

2) هر چه هزینه ثابت مالی بیشتر افزایش یابد، درجه اهرم مالی نیز افزایش خواهد یافت.

3) در سطوح مختلف سود قبل از بهره و مالیات، درجه اهرم مالی متفاوت است و با افزایش سود قبل از بهره و مالیات، درجه اهرم مالی کاهش می یابد.

4) اگر سود قبل از بهره و مالیات صفر باشد، درجه اهرم مالی برابر صفر است.

5) اگر سود قبل از بهره و مالیات کمتر از نقطه سر به سر مالی باشد، درجه اهرم مالی منفی است.

6) اگر سود قبل از بهره و مالیات معادل هزینه ثابت مالی باشد درجه اهرم مالی بی نهایت است.

7) در صورتیکه سود قبل از بهره و مالیات بیشتر از نقطه سر به سر مالی باشد، درجه اهرم مالی مثبت است.

8) درجه اهرم مالی با هزینه بهره، سود سهام ممتاز و نرخ مالیات رابطه مستقیم دارد، یعنی با افزایش این اقلام درجه اهرم مالی افزایش خواهد یافت.

کاربردهای اهرم مالی:

توجیه کننده تغییرات سود هر سهم در مقابل تغییرات سود قبل از بهره و مالیات ؛ توجیه کننده اشتباهات در پیش بینی سود هر سهم ؛ اهرم مالی بیانگر ساختار مالی شرکت ها است.

ریسک مالی:

تغییراتی که در پیش بینی سود هر سهم زخ می دهد قسمتی از آن ناشی از چگونگی ساختار مالی است. در شرکت هایی که ساختار مالی آنها دارای درجه اهرم مالی بیشتری است، تغییرات سود هر سهم از شدت بیشتری برخودار است و دارای ریسک مالی بیشتری است.

افزایش هزینه های ثابت مالی باعث افزایش نقطه سر به سر مالی شده و افزایش نقطه سر به سر مالی موجب افزایش در ریسک مالی شرکت خواهد شد.

افزایش یا کاهش در نقطه سر به سر مالی موجب افزایش یا کاهش ریسک مالی خواهد شد.

درجه اهرم مرکب:

درجه اهرم بیانگر میزان تغییر سود هر سهم در مقابل یک درصد تغییر در فروش است.

برای محاسبه درجه اهرم عملیاتی می توان از روابط زیر استفاده کرد:

می توان نتایج زیر را از رابطه فوق بدست آورد:

1) در هر سطحی از فروش درجه اهرم مرکب تغییر می کند.

2) هر چه تعداد فروش افزایش یابد، درجه اهرم مرکب کاهش می یابد.

3) اگر هزینه ثابت عملیاتی و هزینه ثابت مالی صفر شوند درجه اهرم مرکب مساوی یک خواهد شد.

4) اگر تعداد فروش صفر شود درجه اهرم مرکب صفر خواهد شد.

5) اگر تعداد فروش کمتر از نقطه سر به سر کل باشد درجه اهرم مرکب منفی است.

6) اگر تعداد فروش معادل نقطه سر به سر کل باشد درجه اهرم مرکب بی نهایت است.

7) اگر تعداد فروش بیش از نقطه سر به سر کل باشد درجه اهرم مرکب مثبت است.

8) درجه اهرم مرکب بین صفر و یک نخواهد بود.

کاربرد اهرم مرکب:

توجیه تغییرات شدید سود هر سهم ؛ توجیه اشتباه در پیش بینی سود هر سهم ؛ درجه اهرم مرکب شاخص ریسک کل شرکت است.

فروش و سود هر سهم:

در صورت حساب سود و زیان، از فروش شروع شده و نهایتاً به سود هر سهم خواهیم رسید. هر گونه تغییر در فروش موجب تغییر در سود قبل از بهره و مالیات شده و آن نیز موجب تغییر در سود هر سهم خواهد شد. چه رابطه ای بین فروش و سود هر سهم وجود دارد؟

در رابطه فوق در صورتی که با تغییر تعداد فروش، قیمت هر واحد کالا، هزینه متغیر واحد، هزینه ثابت، بهره، نرخ مالیات و سود سهام ممتاز و تعداد سهام عادی ثابت باشند در هر سطحی از فروش سود هر سهم متفاوتی خواهیم داشت.

نقطه سر به سر مرکب:

نقطه سر به سر کل یا مرکب آن مقدار از فروش است که به ازای آن، سود هر سهم صفر خواهد شد.

Q آن تعداد از فروش است که به ازای آن می توانیم سود قبل از بهره و مالیاتی معادل هزینه ثابت مالی ( ) ایجاد کنیم و یا به عبارتی به نقطه سر به سر مالی برسیم.

هر چه هزینه ثابت مالی افزایش یابد، نقطه سر به سر کل افزایش خواهد یافت.

ریسک کل شرکت:

ریسک کل شرکت همان ریسک ورشکستگی است شامل ریسک تجاری و ریسک مالی است. ریسک تجاری ناشی از درجه اهرم عملیاتی و ریسک مالی نیز ناشی از درجه اهرم مالی است. تغییر هزینه عملیاتی و مالی اگر منجر به افزایش نقطه سر به سر شرکت گردد ریسک کل شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

هر عاملی که منجر به تغییر در نقطه سر به سر کل شرکت گردد، ریسک کل شرکت را نیز تغییر خواهد داد. این عوامل ممکن است تغییر قیمت کالا، هزینه متغیر واحد، هزینه ثابت مالی و هزینه ثابت عملیاتی باشد.

تغییرات درجه اهرم عملیاتی / مالی / مرکب:

نمودار این توابع به صورت یک تابع هموگرافیک است که توابع OL و FL و CL یک تابع نزولی می باشد و نمودار تغییرات آن بهشرح زیر می باشد:

محاسن و معایب اهرم ها:

اهرم ها بیانگر چگونگی تغییرات سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم می باشند ؛ اهرم ها توجیه کننده اشتباهات در پیش بینی سود هر سهم قبل از بهره و مالیات می باشند ؛ از اهرم ها می توان برای محاسبه ریسک استفاده کرد، از اهرم عملیاتی برای محاسبه ریسک تجاری و از اهرم مالی برای محاسبه ریسک مالی و از اهرم مرکب برای ریسک کل شرکت.

در هر سطحی از فروش و با تغییر در عوامل ایجاد کننده سود، درجه اهرم ها متفاوتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.