سود و زیان در معاملات


شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که سود و زیان در معاملات درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی سود و زیان در معاملات ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

  1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
  2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

صورت معاملات فصلی | گزارش سه ماهه | صورت مالی سه ماهه

صورت معاملات فصلی | گزارش سه ماهه | صورت مالی سه ماهه

صورت معاملات فصلی یا گزارش فصلی چیست؟

گزارش صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی یا گزارش فصلی خلاصه یا مجموعه ای از صورتهای مالی حسابرسی نشده، مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای نقدی است که توسط شرکتها هر سه ماه (سه ماه) صادر می شود. این گزارشات علاوه بر گزارش ارقام فصلی، ممکن است نتایج سالیانه و مقایسه ای (به عنوان مثال، سه ماهه سال گذشته تا سه ماهه امسال) را نیز ارائه دهد. اکثر شرکتها دارای دوره حسابداری هستند که با سال تقویمی به پایان می رسد. گزارشات سه ماهه معمولاً ظرف چند هفته از پایان یک چهارم ثبت می شود.

با این حال، برخی از شرکت ها از تقویم مالی متفاوتی پیروی می کنند و ارقام پایان سال را در زمان های مختلف گزارش می دهند.

صورت معاملات فصلی با چه اسامی دیگری نامیده می شوند؟

صورت معاملات مالی سه ماهه، که به گزارش فصلی نیز معروف است، مجموعه ای از صورتهای مالی است که هر سه ماه یکبار (هر سه ماه) و در مجموع به صورت چهار گزارش در سال منتشر می شود. در برخی موارد، صورت مالی سه ماهه گزارش سود سه ماهه نیز نامیده می شود.

مترادف عبارت اصطلاحی و کلمات مرتبط برای فصلنامه شامل: دوره ای، هر سه ماه سود و زیان در معاملات یک بار، یک چهارم، به طور منظم است.

آیا هر سه ماه یکبار یک صورت حساب سه ماهه در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: بله! یک رویداد فصلی چهار بار در سال و با فاصله سه ماه اتفاق می افتد.

چه چیزی باید در گزارش سه ماهه گنجانده شود؟

گزارش فصلی باید شامل خلاصه اجرایی و اطلاعاتی در مورد پیشرفت کسب و کار، نکات برجسته، چالش ها و اهداف به دست آمده در آن دوره باشد.

چگونه صورت سود سه ماهه تهیه کنیم؟

نحوه تهیه صورت سود و زیان به شرح زیر است:

1: تهیه تراز آزمایشی

2: تعیین میزان درآمد

3: تعیین میزان مبلغ فروش کالاها

4: محاسبه حاشیه ناخالص

5: تعیین هزینه های عملیاتی

7: محاسبه مالیات بر درآمد

8: محاسبه درآمد خالص

صورتهای مالی سه ماهه را چگونه تحلیل کنیم؟

نحوه خواندن و درک گزارشات فصلنامه به شرح زیر است:

درک گزارشات فصلی

گزارشات فصلی شامل اطلاعات حسابداری و مالی کلیدی یک شرکت از جمله درآمد ناخالص، سود خالص، هزینه های عملیاتی و جریان نقدینگی است.

گزارشات فصلی معمولاً با ارائه راهکارهای مدیریت شرکت همراه است که در آن داده های کلیدی شاخص عملکرد به سرمایه گذاران و تحلیلگران ارائه می شود. مدیریت شرکتها اغلب برای نتایج مالی آینده راهنمایی می کند. تحلیلگران شرکت ها اغلب برآوردهای معیارهای کلیدی را برای دوره های گزارش آینده منتشر می کنند.

الزامات گزارشات سه ماهه

اگرچه آنچه در گزارش فصلی گنجانده می شود، در بین شرکت ها متفاوت است، اما ویژگی هایی برای اکثر آنها وجود دارد. گزارش فصلی به طور معمول شامل خلاصه اجرایی، اهداف و اهداف، نکات برجسته و چالش های جدید و مداوم است. از نظر چالش ها، گزارش فصلی ممکن است شامل استراتژی های برنامه ریزی شده یا استفاده شده برای غلبه بر آنها باشد. در صورت مرتبط بودن، گزارش فصلی ممکن است داده های گزارشات سه ماهه قبلی را مورد بحث قرار دهد و مقایسه ای با آنها و گزارش فعلی ارائه دهد.

تهیه گزارش سود و زیان در معاملات سه ماهه به زمان نیاز دارد و ممکن است به تحقیقات گسترده ای نیاز داشته باشد. جمع آوری داده های مالی و دریافت عملکرد از منابع مختلف به طور کلی این اطمینان می دهد که گزارش فصلی تا حد ممکن جامع است. نمودارها و صفحات گسترده، بیانگر نمایش تصویری از داده های ارائه شده است.

** گزارشات فصلی به سرمایه گذاران و تحلیلگران کمک می کند تا با ارائه بینشی در مورد عملکرد شرکت، سلامت شرکت را ارزیابی کنند.

صورتهای مالی سه ماهه یا صورت معاملات فصلی

هر شرکتی باید در سیاستی اعلام کند که صورتهای مالی سه ماهه (هر سه ماه یکبار) تهیه می شود و مستلزم آن است که:

  • مدیر ارشد مالی صورتهای مالی سه ماهه را تهیه می کند.
  • صورتهای مالی فصلی را که توسط کمیته امور مالی و حسابرسی توصیه شده است، حداکثر تا 45 روز پس از پایان سه ماهه ای که صورتها برای آن تهیه شده است، بررسی و تصویب کند.

صورتهای مالی فصلی شامل موارد زیر است

  • مقدار پول و اموال به دست آمده و هزینه شده در مقایسه با بودجه سالانه
  • ترازنامه
  • تطبیق حساب موسسه مالی
  • هرگونه اطلاعات دیگری که توسط کمیته امور مالی و حسابرسی درخواست شود

تفاوت بین صورت حساب سه ماهه و صورت حساب سالانه چیست؟

صورتحساب سالانه برای یک سال مالی خاص و جزئیات داده های مالی یک تجارت در طول 12 ماه است. بنابراین یک گزارش مالی سه ماهه، شرایط مالی کسب و کار را در مدت سه ماه شرح می دهد.

نحوه تهیه گزارش مالی سه ماهه

ایجاد صورتهای مالی سه ماهه شامل خلاصه عملکرد کسب و کار شما در یک دوره سه ماهه است. برنامه گزارش سه ماهه به شما امکان می دهد سوابق عملکرد تجاری خود را در فواصل منظم به روز کنید. این آخرین سهام مالی را برای سهامداران، طلبکاران، تأمین کنندگان و سایر ذینفعان در اختیار شما قرار می دهد تا سابقه کسب و کار شما را ارزیابی کند. قالب گزارش مالی سه ماهه شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است.

در تعادل بمانید

برای اطمینان از صحت مطالب خود، حساب های خود را چک کرده و سپس در دفتر کل وارد کنید. در مرحله بعد، یک تراز آزمایشی تهیه کنید تا مطمئن شوید که دفتر کل متعادل است. به گفته حسابدار حسابداری، تراز آزمایشی، که موجودی بدهی و اعتبار را فهرست می کند، به شما کمک می کند تا اشتباهات حذف شده یا کمیسیون را در دفتر کل شناسایی کنید. ورودی های موجود در دوره آزمایشی را برای حساب درآمدها و هزینه های انباشته – یعنی درآمدها و هزینه های قبلاً ثبت نشده تنظیم کنید. سپس می توانید اطلاعات را مستقیماً از تراز آزمایشی تعدیل شده به گزارش های مالی خود منتقل کنید.

صورت حساب درآمد

صورت سود سه ماهه سود یا زیان کسب و کار شما را نشان می دهد. آماده سازی آن با سربرگ در مورد عنوان آغاز می شود. به عنوان مثال، “شرکت لوازم دارویی ABC، صورت درآمد برای دوره منتهی به 30 ژوئن 2020” برای داروهای ABC انجام می شود.

در مرحله بعد، سه ستون در صفحه گسترده خود ایجاد کنید. فروش را در ردیف اول بعد از سرصفحه بنویسید و کل مبلغ فروش سه ماهه را در ستون سوم وارد کنید. با استفاده از ستون دوم، سهام پایانی خود را از مقدار سهام اولیه و خریدهای خالص کم کنید تا هزینه کالاهای فروخته شده را دریافت کنید. اکنون می توانید مقدار منفی سود و زیان در معاملات زیر فروش خالص را وارد کرده و از آن کم کنید. که تفاوت بین فروش خالص و سود یا زیان ناخالص شرکت را برای سه ماهه به شما می دهد.

اکنون، یک یا دو ردیف را کنار بگذارید و همه هزینه های عملیاتی خود را در حالی که مبالغ آنها را در ستون دوم وارد کرده اید، لیست کنید. هزینه های عملیاتی مواردی مانند: بیمه، قبوض آب و برق، اجاره، حقوق و دستمزد است. کل هزینه های عملیاتی را به عنوان مقدار منفی در ستون سوم وارد کرده و آن را از سود یا زیان ناخالص کسر کنید. آنچه باقی می ماند سود یا زیان خالص سه ماهه است.

ترازنامه

ترازنامه دارایی های تجاری شما را با حقوق صاحبان سهام و بدهی ها مقایسه می کند. بر اساس معادله حسابداری زیر است: دارایی ها = سرمایه + بدهی ها، طبق موسسه مالی شرکت ها. همانند صورت سود و زیان، با اطلاعات سرصفحه در مورد عنوان شروع کنید. سه ستون در برگه کاری خود ایجاد کنید و یک عنوان فرعی دارایی های ثابت را وارد کنید، سپس ارزش هر مورد دارایی ثابت را در ستون سوم پر کنید. به یاد داشته باشید که استهلاک انباشته دارایی های ثابت خود را کسر کنید.

یک زیر عنوان دارایی های جاری ایجاد کنید و مواردی مانند موجودی، حسابهای دریافتنی و پول نقد زیر آن را لیست کنید. اکنون می توانید مقادیر آنها را در ستون دوم وارد کرده و مجموع آنها را اضافه کنید. افزودن کل دارایی های ثابت به دارایی های جاری، ارزش کل دارایی های شما را به دست می آورد. به زیر عنوان بدهی های جاری بروید و ارزش هزینه های خود مانند حقوق و حسابهای پرداختنی را در ستون دوم ارسال کنید.

اکنون زیرنویس حقوق صاحبان سهام را با سود انباشته تنظیم کنید. در آخر، کل دارایی صاحب خود را به سود باقی مانده اضافه کنید و مقدار پولی را که ممکن است برای استفاده شخصی از کسب و کار برداشت کرده اید، کم کنید. مجموع بدهی های سه ماهه و حقوق صاحبان دارایی شما باید دقیقاً برابر کل دارایی های شما باشد.

صورتهای جریان نقدی

صورت جریان وجوه نقد شما باید به سه حوزه اصلی تقسیم شود: فعالیتهای عملیاتی، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی. درآمدهای حاصل از فروش، اوراق بهادار، سود دریافتی و سود سهام را در جریان ورودی نقدی عملیاتی خود ذکر کنید.

تفاوت بین ورودی و خروجی نقدی عملیاتی، خالص نقدینگی ناشی از فعالیتها را به همراه دارد. اکنون می توانید به فعالیتهای سرمایه گذاری ادامه دهید. درآمد خود را از فروش دارایی های بلند مدت مانند: زمین، ساختمان و تجهیزات و هزینه های مربوط به دارایی های بلند مدت مشابه را وارد کنید. جریان نقدی شما از فعالیت های تأمین مالی، جریان نقدی ناشی از بدهی های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام و همچنین خروج نقدی است که برای بازپرداخت بدهی هزینه می شود.

هدف گزارشات فصلی چیست؟

هدف از گزارش سه ماهه این است که به کارکنان شرکت، مدیریت، سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی اجازه دهیم با بررسی عملکرد مالی، وضعیت مالی یک شرکت را تعیین کنند. این اسناد بینشی از بودجه، درآمد، سود و زیان شرکت در یک بازه زمانی خاص ارائه می دهد.

چگونه گزارش فصلی بنویسید؟

برای تنظیم صورت معاملات فصلی از ابتدای سه ماهه شروع کنید، هر برنامه ای که پیش از این اجرا شده است را مرور کنید و اهداف به دست آمده را برجسته کنید. به طور منظم گزارش دهید تا تهیه گزارش فصلی آسان باشد. از هر یک از کارکنان خود در بخش اجرایی درخواست ارائه گزارش کنید.

پیشنهاد ما به شما شرکت در دوره های کاملاً حرفهای و تخصصی کارگاه عملی صفر تا صد حسابداری در موسسه حسابداری اصفهان است.

خروج سرمایه از بورس /سود و زیان سهامداران چقدر بود؟

اقتصادنیوز: اگر یک سهامدار سبد سهامی داشته باشد که بازدهی آن با شاخص کل متناسب باشد، به طور متوسط در تیر 1401 زیان 2.7 درصدی را متحمل شده است.

خروج سرمایه از بورس /سود و زیان سهامداران چقدر بود؟

به گزارش اقتصادنیوز، 12 روز معاملاتی از ابتدای تیر ماه می‌گذرد. شاخص کل بورس تهران در 7 روز نزولی بوده در 5 روز دیگر رشد کرده است. در مجموع شاخص در 2 هفته اخیر 41 هزار و 121 واحد تنزل کرده است.

بازدهی منفی بورس

در حالی که در آخرین روز کاری خرداد ماه در رقم یک میلیون و 539 هزار واحد قرار داشت، در روز شنبه 18 تیر با نزول 4 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 498 هزار واحد تنزل کرد و کانال یک میلیون و 500 هزار واحد را از دست داد.

بدین ترتیب شاخص کل بورس تهران در 12 روز کاری اخیر 2.7 درصد نزول کرده است. اگر یک سهامدار سبد سهامی داشته باشد که بازدهی آن با شاخص کل متناسب باشد، به طور متوسط در تیر 1401 زیان 2.7 درصدی را متحمل شده است.

خروج سرمایه از بازار سهام

در 12 روز کاری اخیر، در تمامی روزهای معاملاتی تیر ماه، خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بوده و سرمایه حقیقی از بورس خارج شده است. در مجموع 4 هزار و 261 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده که به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه 355 میلیارد تومان از بازار سهام خارج شده است.

افت ارزش معاملات سهام

در اولین ماه تابستان، معاملات بورس دچار رکود نسبی شد، به طوری که در آخرین روز کاری، شنبه 18 تیرماه، ارزش معاملات خرد سهام به 2 هزارو 848 میلیارد تومان سقوط کرد که کمترین رقم در سال جاری است.

در 12 روز کاری اخیر، میانگین ارزش معاملات خرد 3 هزار و 613 میلیارد تومان بوده است که سطح پائینی برای بورس تهران محسوب می‌شود.

چگونه لوریج بر هزینه معاملات تاثیر می گذارد؟

هزینه های معاملات

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با هم خواهیم دید که چگونه لوریج و اهرم با هزینه های معاملاتی شما ارتباط دارند.

لوریج علاوه بر بزرگ کردن ضرر، از یک طریق دیگر نیز می تواند شما را به کشتن دهد!

البته این بار نوع کشتن بسیار کندتر است، نوعی مرگ تدریجی است.

بیشتر معامله گران فارکس متوجه آمدن آن نمی شوند و زمانی هم که متوجه آن شوند، کار از کار گذشته و بوی الرحمن آنها بلند شده است!

قاتلی که ما از آن صحبت می کنیم هزینه های معاملاتی ناشی از استفاده از لوریج بالاست.

لوریج نه تنها ضررهای شما را بزرگ می کند، بلکه هزینه های معاملاتی شما را به عنوان درصدی از حساب نیز بزرگ می کند.

هزینه معاملات

فرض کنید یک حساب مینی با 500 دلار موجودی باز می کنید.

پنج مینی لات 10 هزار دلاری GBP/USD خرید می گیرید که دارای اسپرد 5 پیپ است. لوریج واقعی شما 100:1 است (50000 هزار دلار مجموع مینی لات ها / 500 دلار در حساب).

اما اینجا را ببینید… شما 25 دلار هزینه معامله پرداخت کرده اید ((1 دلار/پیپ ضربدر 5 پیپ اسپرد) ضربدر 5 لات)).

یعنی 5 درصد از حساب معاملاتی!

با گرفتن تنها یک پوزیشن، و درحالیکه بازار اصلا هنوز حرکت نکرده است، ابتدا به ساکن 5٪ در ضررید! اگر پوزیشن شما در ضرر رود، موجودی حساب شما ناگهان آب می رود!

با آب رفتن موجودی حساب، لوریج شما افزایش می یابد.

هر چه لوریج شما بیشتر افزایش یابد، هزینه های معاملاتی با سرعت بیشتری همان ته مانده حساب را هم می بلعد.

این همان قاتل شیرین و خاموشی است که ما از آن سخن می گوییم.

هر چه لوریج شما بیشتر باشد، هزینه معاملاتی شما به عنوان درصدی از سرمایه معاملاتی شما بیشتر می شود.

به همین دلیل است که هزینه معاملاتی یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب کارگزار است.

برای مثال، فرض کنید 10000 واحد یورو دلار با اسپرد 5 پیپ خرید گرفته اید که برابر با 5 دلار هزینه معاملاتی است، حال ببینید که چگونه ارزش نسبی هزینه معاملاتی شما با لوریج بالاتر، افزایش می یابد:

جدول لوریج

حال متوجه شدید که چگونه لوریج می تواند نه تنها سود و زیان شما، بلکه هزینه های معاملاتی شما را نیز افزایش دهد.

لوریج برابر با مارجین نیست.

لوریج به تعداد دفعاتی گویند که شما کل حساب خود را با استفاده از آن اهرم می کنید.

حداکثر مقدار مجاز برای اهرم کردن بستگی به مارجین مورد نیاز شما دارد.

بازار آتی سکه : روش محاسبه سود معامله

راهنمای معاملات اتی سکه

سوال: اگر یک قرارداد ( ۱۰ سکه ) در روز اول به قیمت ۹۶۱۰۰۰ تومان خریده باشیم. در پایان معاملات قیمت تسویه روزانه در این روز (روز اول) برابر با ۹۵۸۰۰۰ تومن شده باشد. حال اگر در روز دوم این قرارداد را به قیمت ۹۷۲۰۰۰ تومن فروخته باشیم و قیمت تسویه روزانه در این روز (روز دوم) برابر با ۹۷۷۰۰۰ تومن باشد چقدر سود از این معامله بدست آمده است؟

جواب :
سود و زیان شما به ترتیب زیر خواهد بود

سود و زیان روز اول :

چون قیمت تسویه پایین تر از قیمت خرید شما می باشد بنابراین شما به عنوان خریدار متحمل 30,000 تومان زیان شده اید.

سود و زیان روز اول با احتساب کارمزد:

-30,000+ (-3000) = -33,000

سود و زیان روز دوم:

شما با اخذ موقعیت تعهدی فروش موقعیت خود را بسته اید. در این حالت تسویه در دو مرحله انجام می شود. چون شما در ابتدای روز با موقعیت باز وارد شده اید یک مرحله موقعیت تعهدی باز شما تسویه میگردد، طبق آنچه گفته شد موقعیت باز شما با قیمت تسویه روز گذشته وارد امروز می‌شود در واقع شما یک موقعیت خرید به قیمت 958000 تومان دارید و چون قیمت تسویه امروز 19،000 بالاتر از دیروز است بنابراین شما به عنوان خریدار 190،000 تومان سود کرده‌اید:

در مرحله دوم موقعیت فروشی که اخذ کرده اید تسویه خواهد شد، قیمت تسویه 5000 تومان بالاتر از قیمت فروش شما بسته شده است بنابراین شما به عنوان فروشنده 50،000 تومان زیان کرده اید:

مجموع سود و زیان روز دوم با احتساب کارمزد

+190,000 + (-50,000) + (-3,000) = +137,000

مجموع سود و زیان شما در معامله آتی سکه برابر است با :

137,000 + (-33,000) = +104,000

سوال: لطفا در مورد محاسبه سود و زیان معامله آتی در یک روز توضیح دهید. مثلاً اگر فردی قراردادی به قیمت ۹۶۰۰۰۰ هزارتومان خرید داشته باشد و در همان روز ۹۶۵۰۰۰ تومان قراردادش را بفروشد. سود و زیان او چگونه محاسبه می‌شود. آیا قیمت تسویه روزانه او در میزان سود و زیان او نقش ایفا می‌کند. با مثال توضیح بدهید.

جواب : سود و زیان روزانه، طی دو مرحله انجام می شود.

1 – قیمت معاملات شما در همان روز با قیمت تسویه پایان روز مقایسه می‌شود. بنابراین در مورد سوال شما یک خرید 960000 تومان با قیمت تسویه محاسبه می‌شود. همچنین قیمت فروش شما با قیمت تسویه مقایسه می‌شود. برآیند سود و زیان دو مورد مذکور منهای 6000 تومان کارمزد (2*3000)،سود و زیان معاملات روز جاری شماست.

2 – در مرحله دوم، سود و زیان موقعیت های خرید و فروشی که شما از روزهای پیشین حفظ کرده‌اید، محاسبه می‌شود. به این صورت که قیمت تسویه پایان روز جاری با قیمت تسویه پایان روز قبل محاسبه می‌شود. سودو زیان به دست آمده از این مرحله، در واقع سود و زیان موقعیت‌های قبلی شما خواهد بود.

3 – برآیند سود و زیان به دست آمده از مراحل 1 و 2، کل سود و زیان روزانه شما خواهد بود. در این مورد، از آنجا که شما به موقعیت‌های قبلی خود اشاره ای نکرده‌اید، فرض بر آن است که شما بدون موقعیت باز وارد روز جاری شده‌اید و سود و زیانی در این مرحله برای شما وجود ندارد.

4 – لازم به ذکر است در چنین حالتی با فرض آفست بودن در ابتدای روز و انجام یک خرید و یک فروش طی روز جاری، تفاوت قیمت خرید و فروش شما منهای کارمزد برابر با همان سود و زیان به دست آمده در روش 1 خواهد بود.

سوال: اگر امکان دارد در مورد محاسبه سود و زیان معامله آتی در یک روز توضیح دهید. مثلاً اگر فردی قراردادی به قیمت ۹۶۰۰۰۰ هزارتومان خرید داشته باشد و در همان روز ۹۶۵۰۰۰ تومان قراردادش را بفروشد. سود و زیان او چگونه محاسبه می‌شود. آیا قیمت تسویه روزانه او در میزان سود و زیان او نقش ایفا می‌کند؟

اگر فردی یک قرارداد به قیمت 960،000 تومان خریده باشد و در همان روز قرارداد خود را روی قیمت 965،000 بسته باشد بنابراین چون وی خرید خود را به قیمت بالاتری بسته است 5،000 تومان به ازای هر سکه سود خواهد کرد (هر قرارداد شامل 10 سکه می‌باشد):

(965,000-960,000) * 10 = 50,000

سود و زیان با احتساب کارمزد:

50,000 + (-3,000*2) = 44,000

توجه فرمایید که حتی اگر مشتری موقعیت خرید خود را 5 روز بعد روی همین قیمت (965،000) می‌ بست بازهم مجموع سود و زیان وی 44،000 تومان میگردید. در واقع تسویه روزانه (که بر مبنای قیمت تسویه انجام میگردد) برای کاهش ریسک‌ منفی شدن حساب و تضمین معاملات و فرآیند توسط اتاق پایاپای انجام میگردد و تاثیری در سود و زیان کلی شما نخواهند داشت.

در صورت عدم تسویه روزانه ممکن است که موجودی حساب شما پس از بستن موقعیتتان منفی شده درصورتیکه اگر تسویه روزانه انجام میگردید روزانه سود و زیان معاملات به حساب شما واریز می شود و در صورتیکه به کمتر از حداقل وجه تضمین برسد اخطاریه وجه تضمین دریافت خواهید کرد و شما باید روز بعد حساب خود را به وجه تضمین اولیه برسانید. بنابراین وجود قیمت تسویه روزانه و تسویه روزانه ضروری می باشد.

سوال: محاسبه سود یا زیان قردادها در یک روز به قیمت تسویه آن روز مرتبط است یا خیر. مثلاً قردادی را 950000 تومان بفروشیم و قراردادی دیگر را 948000 خرید نموده و آفست نماییم. سود آن چگونه محاسبه می‌شود؟ اگر به تسویه روزانه ارتباط داشته باشد علیرغم اینکه به ظاهر سود کرده ایم ولی می توان گفت که حتی متحمل ضرر نیز شده ایم.

میزان سود و زیان کلی مشتری فقط به قیمت های خرید و فروش مشتری بستگی دارد و مقادیری که تحت عنوان تسویه روزانه و بر اساس قیمت تسویه روزانه در حساب مشتری لحاظ می‌شود علی الحساب بوده و برای شناسایی مشتریان at risk و margin کاربرد دارد. مکانیزم تسویه روزانه به گونه ای است که پس از بستن موقعیت توسط مشتری، مجموع واریزها و برداشت های علی‌الحسابی که در طول باز بودن موقعیت، به حساب مشتری منظور شده با سود و زیان حاصل از قیمت خرید و فروش مشتری برابر خواهد بود.

در مثال فوق اگر قیمت فروش شما 950000 تومن و قیمت خرید 948000 باشد، میزان سود نهایی شما پس از بستن قرارداد 20 هزار تومن خواهد که مبلغ 6 هزار تومن کارمزد از آن کم می‌‎شود و شما در کل از این معامله 14 هزار تومن سود کرده اید.

در این بین باتوجه به قیمت تسویه روزانه ممکن است مقادیری به حساب شما واریز یا برداشت شود که جمع آن ها 14 هزار تومن خواهد بود.

برای آشنایی با مکانیزم قیمت تسویه روزانه به 4 حالت تسویه زیر توجه فرمایید :

حالت اول از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
مشتری در طول روز اقدام به باز کردن موقعیت کرده و قبل از پایان همان جلسه معاملاتی موقعیت خود را می‌بندد.
در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

سود یا زیان علی الحساب روزانه = (قیمت انجام معامله معکوس – قیمت انجام معامله) × اندازه قرارداد

حالت دوم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
مشتری از روز قبل دارای موقعیت باز بوده و در پایان روز جاری همچنان آن را حفظ خواهد کرد.
در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

سود یا زیان علی الحساب روزانه = (قیمت تسویه روز جاری – قیمت تسویه روز قبل) × اندازه قرارداد

حالت سوم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
مشتری در طول جلسه معاملاتی اقدام به باز کردن موقعیت نموده و موقعیت خود را در پایان جلسه معاملاتی حفظ می کند.
در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

سود یا زیان علی الحساب روزانه =
( قیمت تسویه روز جاری – قیمت انجام معامله ) × اندازه قرارداد

حالت چهارم از تسویه روزانه موقعیت مشتریان :
مشتری از روز قبل دارای موقعیت باز بوده و در روز جاری اقدام به بستن موقعیت می‌کند .
در این صورت پس از پایان بازار سود و زیان مشتری به صورت ذیل محاسبه می شود :

سود یا زیان علی الحساب روزانه =
(قیمت تسویه روز قبل – قیمت انجام معامله معکوس) × اندازه قرارداد

سوال: من در یک روز یک خرید ۹۲۰۰۰۰ تومان داشتم و بعد یه فروش ۹۲۳۰۰۰ تومان اما در اخر روز از حساب من کسر شد. چرا؟ منکه با سود معامله ام رو بستم. البته زنگ زدم دوستان در کارگزاری فرمودند که موقعیت باز داشته اید. میشه دقیق توضیح بدهید که چرا با اینکه قیمت فروشم بالاتر از خریدم بود باز من ضرر کردم؟

✅جواب : برای محاسبه سود و زیان معاملات باید به روش زیر عمل کنید:
برای موقعیت های بازی که از روز قبل داشتید تفاوت قیمت های تسویه 2 روز را به عنوان سود و زیان در نظر بگیرید و برای معاملاتی که طی همان روز داشته اید تفاوت قیمت معامله شده با قیمت تسویه را لحاظ کنید.

شما اگر در طی یک روز یک موقعیت خرید به قیمت 920000 تومان اتخاذ کرده باشید و طی همان روز معامله فروش به قیمت 923000 داشته باشید میتوانید تفاوت قیمت خرید و فروش را نیز به عنوان سود و زیان موقعیتتان در نظر بگیرید ولی اگر مثلا موقعیت خرید را امروز اتخاذ کنید و فردا موقعیت فروش بگیرید در اینصورت برای محاسبه سود و زیان باید به این روش عمل کنید که در روز اول تفاوت قیمت خریدتان با قیمت تسویه را محاسبه کنید و در روز دوم برای موقعیت خریدتان که باز بوده تفاوت قیمت های تسویه دو روز را لحاظ کنید و برای موقعیت فروشی که برای آفست کردن موقعیتتان گرفته اید هم تفاوت قیمت معامله شده با قیمت تسویه همان روز را محاسبه کنید.

شما اگر خریدتان روی قیمت 920000 و فروشتان روی قیمت 923000 تومان باشد در کل سود کرده اید ولی چون هر روز قیمتها با قیمت های تسویه همان روز مقایسه می شود و سود(زیان) به (از) حساب شما واریز(کسر) میشود شما باید برایند سود و زیان آن دو روز را لحاظ کنید

در مورد سوالتان ممکن است که روز اول قیمت تسویه بالاتر از 920000 بوده و شما با توجه به موقعیتتان سود کرده اید ولی روز بعد قیمت تسویه بالاتر از قیمت فروشتان بوده که باعث زیان و برداشت از حساب شما شده ولی همانطور که گفته شد شما باید برآیند سود و زیان را در نظر بگیرید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.