اهرم را درک کنید


یافتن شرایط تعادلی کار آزمایشگاهی اهرمی. استفاده از مکانیسم های ساده

آموزش 1.1: شرایطی را برای دانش آموزان ایجاد کنید تا شرایط تعادل اهرم را پیدا کنند.
1.2 در حال توسعه: گسترش سیستم علوم طبیعی از دیدگاه ها در مورد فرآیندهای رخ داده در طبیعت.
1.3 پرورش: در این مورد فرم بگیرید مطالب آموزشیجهان بینی ذهنی، اخلاقی، زیبایی شناختی، جهانی، توسعه استقلال در طرح فرضیه و نتیجه گیری، پرورش فرهنگ ارتباطی، توانایی ارزیابی خود و رفقای خود.

2.1. اهداف یادگیریبا هدف دستیابی به نتایج یادگیری شخصی
2.1.1. ارتقای خودسازی و خودآموزی دانش آموزان بر اساس انگیزه یادگیری و شناخت.
2.1.2. توسعه را ادامه دهید سخنرانی های دانش آموزانحافظه بصری، توجه، حافظه معنایی، مشاهده، ادراک بصری، توانایی تجزیه و تحلیل، مقایسه، تعمیم، شکل گیری ایده کامپیوتر به عنوان یک ابزار یادگیری.
2.1.3. تصویر کاملی از جهان ایجاد کنید.
2.1.4. برای ایجاد نگرش آگاهانه، محترمانه و خیرخواهانه نسبت به شخص دیگری، نظر او.
2.1.5. برای ایجاد توانایی کنترل فرآیند و نتیجه فعالیت.
2.2. وظایف آموزشی با هدف دستیابی به نتایج یادگیری ریاضی - موضوعی.
2.2.1. شناختی: برای توسعه فعالیت شناختی، ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی جمع آوری، نظام مند کردن و بکارگیری اطلاعات در مورد موضوع، اعمال و تبدیل ابزار نمادین نشانه برای حل مشکلات.
2.2.2. ارتباطی: ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی کار به صورت جفت، سازماندهی همکاری آموزشی و فعالیت های مشترک با معلم و همسالان.
2.2.3. نظارتی: ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی برنامه ریزی مستقل راه های دستیابی به اهداف، انتخاب آگاهانه راه های موثرحل مشکل
2.3. اهداف یادگیری با هدف دستیابی به نتایج یادگیری موضوعی.
2.3.1. برای ادامه شکل گیری مهارت های عمومی آموزشی و فرهنگی کار با اطلاعات، مهارت به کارگیری فرمول ها در عمل. معنی مفاهیم شانه نیرو، لحظه نیرو، بزرگی فیزیکی نیرو، واحدهای اندازه گیری آنها را درک کنید.
2.3.2. بتواند پدیده های فیزیکی را بر اساس وضعیت تعادل اهرم توصیف و توضیح دهد.
2.3.3. نتایج را ارسال کنید اندازه گیری قدرت، قدرت شانه با استفاده از جداول.
2.3.4. بر اساس داده های تجربی نتیجه گیری کنید.
2.3.5. مثال بزن کاربرد عملیاهرم
2.3.6. حل مسائل مربوط به اعمال شرایط تعادل اهرم، ممان نیرو.
2.3.7. با تجربه بررسی کنید که اهرم با چه نسبت نیروها و بازوهای آنها در تعادل است.
2.3.8. با قانون لحظه ها آزمایش کنید.

1. هدف سه گانه:

آموزش 1.1: شرایطی را برای دانش آموزان ایجاد کنید تا شرایط تعادل اهرم را پیدا کنند.
1.2 در حال توسعه: گسترش سیستم علوم طبیعی از دیدگاه ها در مورد فرآیندهای رخ داده در طبیعت.
1.3 پرورش: ایجاد یک جهان بینی ذهنی، اخلاقی، زیبایی شناختی، جهانی، توسعه استقلال در ارائه یک فرضیه و نتیجه گیری، پرورش فرهنگ ارتباطی، توانایی ارزیابی خود و رفقای خود بر روی این مواد آموزشی.

2.1. اهداف یادگیری با هدف دستیابی به نتایج یادگیری شخصی.
2.1.1. ارتقای خودسازی و خودآموزی دانش آموزان بر اساس انگیزه یادگیری و شناخت.
2.1.2. ادامه توسعه گفتار دانش آموزان، حافظه بصری، توجه، حافظه معنایی، مشاهده، ادراک بصری، توانایی تجزیه و تحلیل، مقایسه، تعمیم و شکل دادن به یک کامپیوتر به عنوان یک ابزار یادگیری.
2.1.3. تصویر کاملی از جهان ایجاد کنید.
2.1.4. برای ایجاد نگرش آگاهانه، محترمانه و خیرخواهانه نسبت به شخص دیگری، نظر او.
2.1.5. برای ایجاد توانایی کنترل فرآیند و نتیجه فعالیت.
2.2. وظایف آموزشی با هدف دستیابی به نتایج یادگیری ریاضی - موضوعی.
2.2.1. شناختی: برای توسعه فعالیت شناختی، ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی جمع آوری، نظام مند کردن و بکارگیری اطلاعات در مورد موضوع، اعمال و تبدیل ابزار نمادین نشانه برای حل مشکلات.
2.2.2. ارتباطی: ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی کار به صورت جفت، سازماندهی همکاری آموزشی و فعالیت های مشترک با معلم و همسالان.
2.2.3. نظارتی: ادامه کار بر روی شکل گیری توانایی برنامه ریزی مستقل راه های دستیابی به اهداف، انتخاب آگاهانه راه های موثر برای حل مشکلات.
2.3. اهداف یادگیری با هدف دستیابی به نتایج یادگیری موضوعی.
2.3.1. برای ادامه شکل گیری مهارت های اهرم را درک کنید عمومی آموزشی و فرهنگی کار با اطلاعات، مهارت به کارگیری فرمول ها در عمل. معنی مفاهیم شانه نیرو، لحظه نیرو، بزرگی فیزیکی نیرو، واحدهای اندازه گیری آنها را درک کنید.
2.3.2. بتواند پدیده های فیزیکی را بر اساس وضعیت تعادل اهرم توصیف و توضیح دهد.
2.3.3. نتایج اندازه گیری نیرو، قدرت شانه را با استفاده از جداول ارائه دهید.
2.3.4. بر اساس داده های تجربی نتیجه گیری کنید.
2.3.5. مثال هایی از کاربرد عملی اهرم بیاورید.
2.3.6. حل مسائل مربوط به اعمال شرایط تعادل اهرم، ممان نیرو.
2.3.7. با تجربه بررسی کنید که اهرم با چه نسبت نیروها و بازوهای آنها در تعادل است.
2.3.8. با قانون لحظه ها آزمایش کنید.

درس شکل گیری مهارت های تجربی دارای اهداف زیر است:

 • آموزش - تشکیل مفاهیم قاعده و شرط تعادل، قانون لحظات، نشان دادن اهمیت آن در علم. قادر به توضیح قوانین اعمال اهرم و اعمال آنها برای توضیح نتایج باشد کار عملی;
 • در حال توسعه - برای نشان دادن اهمیت اجتماعی و عملی مطالب مورد مطالعه به دانش آموزان، ایجاد توانایی تعمیم داده های تجربی، مقایسه و نتیجه گیری،
 • آموزشی - پرورش فرهنگ کار ذهنی، ادامه کار بر روی شکل گیری مهارت های ارتباطی، انگیزه مثبت برای یادگیری، درک زیبایی شناختی از جهان، القای عشق به علم و دانش.

تجهیزات درس: کامپیوتر، پروژکتور، اهرم روی سه پایه، مجموعه ای از وزنه ها، خط کش.

1. در درس گذشته چه قوانینی را رعایت کردیم؟

(- قاعده اهرم و قاعده لحظات).

2. برای نوشتن این قوانین چه چیزهایی باید بدانید؟

3. این قوانین را بنویسید.

قانون لحظه: M 1 = M 2;

قوانین اهرم: F 1 *L 1 = F 2 *L 2

4. در کدام دستگاه های بسیار آشنا و پرکاربرد اهرم ها را می یابیم؟

(قیچی، سیم بری، ترازو اهرمی).

دوم به فعلیت رساندن دانش پایه.

1. هدف از این اشیاء را توضیح دهید (طرح طرح ها بر روی تخته).

 • قیچی برای برش ورق کاغذ.
 • قیچی برای برش ورق های فلزی.
 • ترازو اهرمی برای تعیین وزن بدن.

2. چرا برخی از قیچی ها یک لایه ضخیم کاغذ را برش می دهند، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی کنند؟

قیچی بر اساس قانون تعادل اهرم عمل می کند. با وارد کردن نیروی کمی به قسمت بلند قیچی یک طرف، نیروی زیادی به قسمت کوتاه قیچی طرف دیگر وارد می کنیم. برای اینکه قیچی یک لایه ضخیم از کاغذ یا مقوا را برش دهد، تیغه های آن را کوتاه و دسته ها را بلند می کنند.

3. قوانین را برای هر یک از این موارد اعمال و توضیح دهید:

الف) طول دسته و طول تیغه قیچی برای برش کاغذ تقریباً یکسان است زیرا به تلاش زیادی نیاز ندارد.

ب) دسته های بلند و تیغه های کوتاه قیچی برای برش ورق های فلزی نیروی زیادی را در نقطه تماس تیغه قیچی و فلز ایجاد می کند. چند بار آنها کوتاهتر هستند، همان تعداد بار بیشتر از نیروی ناشی از کاربرد.

ج) ترازوهای اهرمی شانه های یکسانی دارند، به این معنی که نیروی وارد بر طرف چپ و راست ترازو یکسان است. با دانستن جرم وزنه ها، جرم بار را تعیین کنید.

III. کار آزمایشگاهی شماره 5 "روشن کردن شرایط تعادل اهرم"

1 گزینه: L 1 = 18cm; F 1 = 2 N; F 2 = 3H; L2 =؟

گزینه 2: L 1 = 12cm; F 1 = 2H; F 2 = 3H; L2 =؟

3 گزینه: L 1 = 18cm; F 1 = 1H; F 2 = 3H; L2 =؟

1.اهرم را روی سه پایه ثابت کنید.

2. اهرم را بدون وزنه با استفاده از پیچ های مخصوص متعادل کنید.

3. اهرم را با استفاده از یک مجموعه وزنه و یک خط کش با توجه به وظیفه گزینه خود متعادل کنید.

4. یک اهرم متعادل روی نمودار بکشید.

5. طول شانه L 2 را اندازه بگیرید.

6. گشتاور نیروهای M1 و M2 را تعیین کنید.

7. مقدار M1 و M2 را با هم مقایسه کنید.

8. نتیجه گیری کنید.

1. نتیجه گیری در مورد اعتبار قاعده لحظه ها.

(گزارش از هر گزینه).

با قرار دادن مجموعه ای از بارها در یک فاصله مشخص، به دست آوردیم نتیجه بعدی:

حاصل ضرب نیروی وارد بر شانه این نیرو در سمت چپ اهرم و در سمت راست اهرم یکسان است.

به این معنی که شرط تعادل برقرار است، لحظه نیرو یکسان است.

نتیجه گیری کلی از آزمایش:

با استفاده از وزنه های مختلف در همه گروه ها که یک نوع کار عملی را انجام می دادند، نتیجه زیر به دست آمد: حاصل نیروی وارد بر شانه این نیرو در سمت چپ اهرم و در سمت راست اهرم عبارتند از: یکسان.

بنابراین، شرط تعادل اهرم برآورده می شود، قانون لحظه ها معتبر است. M1 = M2.

2. پرسشنامه برای تأمل.

متن کامل مطالب توسعه درس فیزیک

هدف، واقعگرایانه:با تجربه بررسی کنید که اهرم در چه نسبت نیروها و بازوهای آنها در تعادل است. با قانون لحظه ها آزمایش کنید.

از کتاب درسی (§§56، 57) به یاد دارید که اگر نیروهای وارد بر اهرم با بازوهای این نیروها نسبت معکوس داشته باشند، اهرم در تعادل است.

حاصل ضرب نیروی وارد بر شانه آن را ممان نیرو می گویند.

M 1 - لحظه نیروی F 1; M 2 - لحظه نیروی F 2;اگر در حین کار، نسبت شانه های نیروها کاملاً برابر با نسبت نیروها نیست، خجالت نکشید. اهرمی که از آن استفاده می کنید ابزار دقیقی نیست و حتی هنگام اندازه گیری شانه ها و نیروها نیز ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. بنابراین اگر برابری که به دست می آورید تقریبی باشد، برای نتیجه گیری صحیح کافی است.

دینامومتر مقدار نیروی F 2 ≅1 N را نشان می دهد.

نیروهای وارد بر اهرم در این حالت به صورت زیر هدایت می شوند: نیروی F 1 (گرانش وارد بر وزنه ها) به صورت عمودی به سمت پایین هدایت می شود ، بازوی آن l 1 \u003d 15 سانتی متر است.

نیروی F 2 (نیروی کشسانی فنر دینامومتر) به صورت عمودی به سمت بالا هدایت می شود. شانه او L 2 = 15 سانتی متر.

خانفینا توتیگول
خلاصه درس فیزیک "کار آزمایشگاهی. توضیح شرایط تعادل برای اهرم"

آزمایشگاه شماره 5

توضیح شرایط تعادل برای اهرم.

1. شکل گیری صلاحیت آموزشی و شناختی از طریق توضیح وضعیت تعادل اهرم.

2. با تجربه بررسی کنید که نسبت نیروها و شانه های آنها چقدر است اهرم در تعادل است.

3. تأیید با تجربه از حاکمیت لحظات.

2.وظایف و سوالات آموزشی:

چیست بازوی اهرمی?

(بازوی اهرمینشان می دهد جامدقادر به چرخش حول یک تکیه گاه ثابت).

به چه چیزی شانه قدرت می گویند؟

(شانه نیرو فاصله نقطه تکیه تا خط عمل نیرو است).

یک قانون تدوین کنید تعادل اهرمی.

(به منظور. واسه اینکه. برای اینکه تعادلنیروی کمتر، نیروی بیشتری مورد نیاز است تا شانه آن از شانه نیروی بیشتر بیشتر شود. افزایش قدرت به دست آمده با اهرمبا نسبت شانه های نیروهای اعمال شده تعیین می شود).

فرمول قانون را بنویسید تعادل اهرمی.

قانون لحظه ها را تدوین کنید.

(اهرم در تعادل استاگر لحظه نیروی چرخش آن در جهت عقربه های ساعت باشد برابر با لحظهنیرویی که آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخاند).

فرمول قانون لحظه را بنویسید.

(M1=M2 یا F1l1=F2l2)

3. اعدام کار:

1. با چرخاندن مهره ها در انتها اینجوری متعادلش کنبه طوری که افقی باشد.

2. دو وزنه را به شانه چپ آویزان کنید اهرمدر فاصله l1=18 سانتی متر از محور چرخش.

3. با آزمایش، مکانی را روی شانه راست ایجاد کنید اهرم، که برای آن باید سه وزنه آویزان شود دو مورد قبلی را متعادل کنید. فاصله این محل تا محور چرخش را اندازه بگیرید (l2).

4. با فرض وزن هر بار 1 نیوتن، جاهای خالی جدول را پر کنید.

l1، m F1، H l2، m F2، N M1، Nm M2، Nm

5. در مورد صحت قاعده لحظه ها نتیجه گیری کنید.

(اهرم در تعادل استاگر لحظه نیرویی که آن را در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخاند برابر با لحظه نیرویی است که آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخاند).

سه وزنه را به سمت راست محور چرخش آویزان کنید اهرم در فاصله 5 سانتی متر. با استفاده از دینامومتر تعیین کنید که در فاصله 15 سانتی متری از محور چرخش به سمت راست وزنه ها چه مقدار نیرو باید اعمال شود و آن را به سمت بالا نشان دهید تا نگه دارد. اهرم در تعادل

سپس, چگونه می توان یک درپوش تخلیه وان حمام چسبنده اهرمی را تعمیر کرد

هر درپوش تخلیه وان حمام که کار خود را انجام ندهد یک ناراحتی آزاردهنده است. معمولاً مشکل به راحتی قابل رفع است، اگرچه مراحل بسته به آن متفاوت استنوع درپوش وان حمام شما دارید. برخی از زهکش ها دارای درپوش هایی هستند که به صورت فنری هستند که با فشار انگشت پا یا دست کار می کنند، در حالی که برخی دیگر از یک اهرم تریپ نصب شده روی صفحه سرریز وان استفاده می کنند. تعمیر دریچه تخلیه اهرمی سه گانه به دلیل مکانیزم تا حدودی پیچیده آن از بسیاری دیگر دشوارتر است.

نحوه عملکرد درزهای تخلیه اهرمی Trip-Lever

اول، مهم است که چیزی در مورد چگونگی این سبک درک کنید

آنچه شما نیاز دارید

تجهیزات / ابزار

برای درزهای تخلیه سطل بالابر

 • پیچ گوشتی
 • برس اسکراب کوچک
 • آچار قابل تنظیم

برای درزهای تخلیه پاپ آپ

 • پیچ گوشتی
 • برس اسکراب کوچک
 • آچار قابل تنظیم

برای درزهای تخلیه سطل بالابر

 • پیستون و اتصال جدید (در صورت نیاز)

برای درزهای تخلیه پاپ آپ

 • درپوش تخلیه پاپ آپ جدید (در صورت نیاز)

دستورالعمل ها

نحوه تعمیر درب تخلیه سطل بالابر

درپوش تخلیه اهرمی سه‌گانه که از پیستون سطل بالابر استفاده می‌کند را می‌توان با عدم وجود درپوش بازشو در دهانه تخلیه شناسایی کرد. هنگامی که مشکلاتی در این نوع تخلیه رخ می دهد، به یکی از دو دلیل است:

 • پیستون در لوله سرریز گیر کرده است و آزادانه بالا و پایین نمی رود.
 • میله ای که اهرم راهپیمایی را به پیستون وصل می کند به درستی تنظیم نشده است و شرایطی را ایجاد می کند که در آن پیستون سطل بالابر به اندازه کافی پایین نمی آید تا دهانه لوله تخلیه را کاملاً ببندد.

صفحه پوشش و درپوش را بردارید

پیچ های نصب را که صفحه پوشش سرریز را روی لوله سرریز نگه می دارند، خارج کنید. صفحه پوشش را با دقت بردارید و شاتون و پیستون را از دهانه سرریز خارج کنید.

پیستون را بازرسی و تمیز کنید

پیستون را تمیز کنید؛ زباله یا خوردگی ممکن است مانع از حرکت نرم آن در اهرم را درک کنید لوله سرریز شود. اگر پیستون به شدت خورده یا آسیب دیده است، کل مجموعه باید تعویض شود.

پیوند را تنظیم کنید

در صورت لزوم، اتصال را تنظیم کنید تا شاتون بلندتر شود. این به پیستون اجازه می دهد تا در لوله سرریز پایین بیفتد و از مهر و موم شدن دهانه تخلیه اطمینان حاصل شود. ممکن است برای به دست آوردن طول شاتون کاملاً مناسب، کمی سرهم بندی شود.

استاپر را دوباره جمع کنید

درپوش و اتصال تخلیه را از طریق دهانه سرریز به پایین وارد کنید. صفحه پوشش را دوباره به لوله سرریز وصل کنید. آب را روشن کنید و درپوش را چندین بار کار کنید تا مطمئن شوید که درست کار می کند.

چگونه یک درپوش تخلیه پاپ آپ را تعمیر کنیم

یک تخلیه اهرمی که یک درپوش بازشو کار می کند از مکانیزم کمی متفاوت استفاده می کند. به جای یک پیستون سطل بالابر که دهانه تخلیه را در پایین لوله سرریز می‌بندد، یک فنر در انتهای شاتون وجود دارد. این فنر یک بازوی محوری را به سمت پایین فشار می دهد که با حرکت دادن اهرم بازشو، درپوش بازشو را به سمت بالا به حالت باز هدایت می کند. هنگامی که اهرم تریپ به حالت بسته منتقل می شود، نیروی جاذبه به درپوش اجازه می دهد تا دوباره پایین بیاید و دهانه تخلیه را ببندد.

مشکلات مربوط به این نوع معمولاً زمانی مشهود است که درپوش بازشو به اندازه کافی به سمت بالا فشار نیاورد تا باز شودوان حمام تخلیه - می خواهد دائماً در وضعیت بسته بماند. این معمولاً به این دلیل است که شاتون متصل به اهرم تریپ پس از استفاده کوتاه شده است.

صفحه پوشش و پیستون را بردارید

پیچ های نصب را که صفحه پوشش سرریز را به لوله سرریز نگه می دارند، خارج کنید. صفحه پوشش را با دقت بردارید و میله اتصال را بیرون بیاورید و از دهانه سرریز فنر بیرون بیاورید. (در برخی از سبک‌ها، بازوی راکر روی درب تخلیه بین سیم‌پیچ‌های فنر قرار می‌گیرد؛ با اینها، باید درب تخلیه و بازوی راکر را از دهانه تخلیه بیرون بیاورید تا فنر آزاد شود.)

چشمه را تمیز کنید

هر گونه زباله روی فنر در انتهای اتصال درپوش را تمیز کنید. در بسیاری از موارد، تجمع مو و کف صابون می تواند باعث ایجاد مشکل در درپوش شود.

میله اتصال را تنظیم کنید

در صورت لزوم، میله اتصال را تنظیم کنید تا آن را طولانی تر کند. این باعث افزایش نیروی رو به پایین فنر در مقابل اهرم را درک کنید بازوی راکر در هنگام کار با اهرم تریپ می شود.

استاپر را دوباره جمع کنید

اتصال درپوش را از طریق دهانه سرریز به پایین وارد کنید و صفحه پوشش را به لوله سرریز وصل کنید. آب را روشن کنید و درپوش را به کار ببرید تا مطمئن شوید که درست کار می کند.

رونمایی از فوق ستاره‌های خارجی پرسپولیس بعد از تعطیلات لیگ

شیخ دیاباته احتمالا از هفته هفتم تبدیل به چهره موردنظر یحیی گل‌محمدی خواهد شد.

رونمایی از فوق ستاره‌های خارجی پرسپولیس بعد از تعطیلات لیگ

به گزارش منیبان؛ جذب دیرهنگام دو مهاجم خارجی باعث شد تا یحیی برنامه موردنظر خود در پیش فصل را با آنها نداشته باشد و این دو بازیکن با ناامادگی و ناهماهنگی به تمرین تیم اضافه شوند. دیاباته و لوکادیا که در تعطیلات پایان فصل، پیش فصل مناسبی را پشت سر نگذاشتند و تمرین خاصی نداشتند، حالا در عین حال که تلاش می‌کنند از نظر فنی به سطح موردنظر کادرفنی برسند، با تمرینات بدنسازی هم مواجه هستند.په‌په‌ لوسادا مربی بدنساز اسپانیایی پرسپولیس، برای مهاجم اهل مالی و هلند، برنامه ویژه‌ای را در نظر گرفته که بخش مهمی از آن برای لوکادیا سپری و در خصوص دیاباته به تازگی شروع شده است.نکته مثبت برای پرسپولیس اینکه احتمالا با برگزاری هفته ششم لیگ برتر، اولین تعطیلات لیگ بیست و دوم فرا خواهد رسید و این بهترین فرصت برای پرسپولیس است تا دیاباته و لوکادیا را آماده ادامه لیگ برتر کنند.

بنابراین برای تماشای آمادگی دو مهاجم خارجی پرسپولیس باید منتظر هفته هفتم نشست؛ جایی که قرمزها، میزبان تراکتور خواهند بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.